Menu

Övriga beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2011

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som tilldelar ECB uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget och därtill relaterade förordningar, godkände ECB-rådet den 17 mars 2011 en rapport om detta för år 2010. Ytterligare information ges i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2010, som offentliggörs den 19 april 2011.

Extern kommunikation

ECB:s årsbokslut 2010

Den 17 mars 2011 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2010. Rapporten kommer att överlämnas till Europaparlamentet och finnas på ECB:s webbplats på EU:s 21 officiella språk den 19 april 2011.

Marknadsoperationer

Coface ratingverktyg accepteras för ramverket för Eurosystemets kreditbedömning

Den 18 februari 2011 godkände ECB-rådet ratingverktyget från Coface Serviços Portugal, S.A. för användning inom ramverket för Eurosystemets kreditbedömning (ECAF). Hela listan över system som Eurosystemet accepterat för användning inom ECAF finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets refinansieringstransaktioner med avveckling fram till juli 2011.

Den 3 mars 2011 tog ECB-rådet flera beslut om ECB:s extraordinära operativa åtgärder. Mer detaljerad information, om bl.a. anbudsförfarandena för Eurosystemets refinansieringstransaktioner till den 12 juli 2011, fanns i ett pressmeddelande samma dag.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

ECB:s riktlinje som ändrar riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2)

Den 17 mars 2011 antog ECB-rådet en riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2) (ECB/2011/2). Riktlinjen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Finansiell stabilitet och tillsyn

Eurosystemets ställning vad gäller IASB:s förslag om bokföringsregler för hedging

Den 15 mars 2011 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar på International Accounting Standards Boards (IASB) förslag om förbättringar av de existerande redovisningsreglerna för hedgingaktiviteter. När det är färdigt kommer de nya bokföringsreglerna för hedging att vara en del av de nya bokföringsstandarderna för finansiella instrument. De ska minska komplexiteten i bokföringsreglerna och bättre återspegla det ekonomiska innehållet i rådande hedgingstrategier. Eurosystemets svar kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

ECB:s publikation för år 2011 ”Financial integration in Europe”

Den 17 mars 2011 noterade ECB-rådet att den femte utgåvan av ECB:s rapport om finansiell integration publiceras på ECB:s webbplats i maj 2011. Denna rapport visar graden av finansiell integration i euroområdet och Eurosystemets verksamhet på detta område. Den innehåller även tre specialartiklar om: krishantering och krislösningar ur ett perspektiv av finansiell integration, försäkringsföretag och pensionsinstitut i euroområdet samt utvecklingen på obligationsmarknaden i euroområdet under finanskrisen.

Råd om lagstiftning

ECB-yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet i Litauen

Den 24 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av finansministeriet i Litauen (CON/2011/14).

ECB-yttrande om ändringar i lagstiftningen avseende insättningsgarantin i Rumänien

Den 25 februari 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Banca Naţională a României (CON/2011/15).

ECB-yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar

Den 3 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/17).

ECB-yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering)

Den 4 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/18).

ECB-yttrande om återcirkulering av eurosedlar i Frankrike

Den 7 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av chefen för Banque de France (CON/2011/19).

ECB-yttrande om ett centralt register över företagskrediter i Belgien

Den 8 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som företrädde det belgiska finansministeriet (CON/2011/20).

ECB-yttrande om en förstärkning av det finansiella systemet i Spanien

Den 9 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och företagande (CON/2011/21).

ECB-yttrande om en rekommendation till rådets beslut om ordning för förhandlingen av det monetära avtalet med republiken Frankrike, i egenskap av företrädare för Saint-Barthélemy

Den 11 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska unionens råd (CON/2011/22).

ECB-yttrande om betaltjänster i Polen

Den 15 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Polens finansminister (CON/2011/23).

ECB-yttrande om europeiska rådets förslag till beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta

Den 17 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska rådets ordförande (CON/2011/24).

Statistik

Förbättringar av kvaliteten på statistiken över de offentliga finanserna

Den 17 mars 2011 granskade ECB-rådet kvaliteten på statistiken över de offentliga finanserna och godkände förslag på hur den kan förbättras ytterligare. ECB-rådet stödde förslaget att förkorta tidsfristerna för rapportering av den offentliga sektorns kvartalsräkenskaper inom ramen för Europeiska nationalräkenskapssystemets program och för uppgifter om förfarandet vid alltför stora underskott till t+85 2014, med målsättning att nå t+82 2017, i syfte att sammanställa integrerade kvartalsvisa konton för euroområdet (t+90).

Organisationsstyrning

ECB:s årsbokslut 2010

Den 3 mars 2011 godkände ECB-rådet det av revisorerna granskade årsbokslutet för ECB för räkenskapsåret 2010. Det publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats samma dag. En förvaltningsberättelse för år 2010 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport för 2010 den 19 april 2011.

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbankens direktion

Den 3 mars 2011 antog ECB-rådet detta yttrande på begäran av Europeiska rådets ordförande (CON/2011/16).

Kontakt för media