Menu

Beslutninger truffet af ECB’s styrelsesråd (Ud over rentebeslutningerne)

Marts 2011

Pengepolitik

Centralbankernes overholdelse af forbuddet mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 17. marts 2011 godkendte Styrelsesrådet rapporten for 2010. Dette skete i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ifølge hvilken det er ECB's opgave at overvåge, at de nationale centralbanker i EU ikke overtræder bestemmelserne i traktatens artikel 123 og 124 samt tilhørende forordninger. Nærmere oplysninger findes i et særligt afsnit i ECB’s årsberetning 2010, som offentliggøres den 19. april 2011.

Ekstern kommunikation

ECB’s Årsberetning 2010

Den 17. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet ECB’s Årsberetning 2010, som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og offentliggjort på ECB’s websted på 21 officielle EU-sprog den 19. april 2011.

Markedsoperationer

Cofaces ratingværktøj accepteres til anvendelse inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering (ECAF)

Den 18. februar 2011 godkendte Styrelsesrådet anvendelsen af Coface Serviços Portugal, S.A.’s ratingværktøj inden for ECAF. På ECB’s websted findes en udtømmende fortegnelse over systemer, der accepteres af Eurosystemet i forbindelse med ECAF.

Afvikling af Eurosystemets markedsoperationer indtil juli 2011

Den 3. marts 2011 traf Styrelsesrådet flere beslutninger i relation til ECB’s ekstraordinære tiltag. Nærmere oplysninger om især de auktionstyper, der vil blive anvendt i forbindelse med Eurosystemets markedsoperationer indtil 12. juli 2011, findes i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort den 3. marts 2011.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

ECB’s retningslinje om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system).

Den 17. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet en retningslinje om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system) (ECB/2011/2). Retningslinjen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Finansiel stabilitet og finansielt tilsyn

ECB’s svar på International Accounting Standards Board’s (IASB’s) forslag i forbindelse med "hedge accounting"

Den 15. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet Eurosystemets svar på IASB’s offentlige høring om forslag til forbedring af de eksisterende regler for "hedge accounting". Når de er vedtaget, vil de nye til krav til "hedge accounting", som sigter mod at gøre reglerne på området mindre komplekse og opnå et bedre billede af det økonomiske indhold af eksisterende afdækningsstrategier, indgå som en del af den nye regnskabsstandard for finansielle instrumenter. Eurosystemets svar offentliggøres inden længe på ECB’s websted.

ECB’s 2011-rapport om finansiel integration in Europa

Den 17. marts 2011 tog Styrelsesrådet til efterretning, at den femte udgave af ECB’s rapport "Financial integration in Europe" ville blive offentliggjort på ECB’s websted i maj 2011. Denne udgave af rapporten gør status over de fremskridt, der er gjort i euroområdet med hensyn til finansiel integration samt Eurosystemets aktiviteter på området. Rapporten indeholder endvidere tre afsnit, som beskæftiger sig nærmere med krisestyring og løsning af kriser (set fra et perspektiv, der tager udgangspunkt i finansiel integration), forsikringsselskaber og pensionsfonde i euroområdet samt udviklingen på obligationsmarkedet i euroområdet under den finansielle krise.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om ændringer til lovgivningen om endelig afregning og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse i Litauen

Den 24. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det litauiske finansministerium (CON/2011/14).

ECB’s udtalelse om ændringer af lovgivningen om indskydergarantifonden i Rumænien

Den 25. februar 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Banca Naţională a României (CON/2011/15).

ECB’s udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Den 3. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/17).

ECB’s udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende og tekniske specifikationer for euromønter, som er beregnet til cirkulation (Kodifikation)

Den 4. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/18).

ECB’s udtalelse om recirkulering af eurosedler i Frankrig

Den 7. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af direktøren for Banque de France (CON/2011/19).

ECB’s udtalelse om et centralt register for virksomhedskredit i Belgien

Den 8. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, som havde fremsat anmodningen på det belgiske finansministeriums vegne (CON/2011/20).

ECB’s udtalelse om styrkelse af det spanske finansielle system

Den 9. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den spanske økonomiminister (CON/2011/21).

ECB’s udtalelse om en henstilling til Rådets afgørelse om arrangementer til forhandling om en monetær aftale med Den Franske Republik på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthelémy

Den 11. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union (CON/2011/22).

ECB’s udtalelse om betalingstjenester i Polen

Den 15. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af den polske finansminister (CON/2011/23).

ECB’s udtalelse om et udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for medlemsstater, der her euroen som valuta

Den 17. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd (CON/2011/24).

Statistik

Forbedringer af kvaliteten af statistikken over de offentlige finanser

Den 17. marts 2011 behandlede Styrelsesrådet kvaliteten af statistikken over de offentlige finanser og vedtog en række forslag til yderligere forbedringer på området. Styrelsesrådet kunne således støtte, at indberetningsfristen for de kvartalsvise offentlige regnskaber i henhold til Det Europæiske Nationalregnskabssystem og data vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud rykkes frem til t+85 i 2014, og at der sigtes mod t+82 i 2017 med henblik på at støtte udarbejdelsen af fuldstændige kvartalsvise integrerede konti for euroområdet inden for t+90.

Corporate governance

ECB’s årsregnskab 2010

Den 3. marts 2011 godkendte Styrelsesrådet ECB’s reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2010. Regnskabet og en pressemeddelelse med relation til regnskabet blev offentliggjort samme dag. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2010 bliver offentliggjort den 19. april 2011 i ECB’s Årsberetning.

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for Den Europæiske Centralbank

Den 3. marts 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af formanden for Det Europæiske Råd (CON/2011/16).

Medie- og pressehenvendelser