Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2011

Rahapoliitika

Keskpankade laenukeelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

17. märtsil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks aruande 2010. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning vastavates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2010. aasta aruandest, mis avaldatakse 19. aprillil 2011.

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2010

17. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2010. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja avaldatakse EKP veebilehel 21 ELi ametlikus keeles 19. aprillil 2011.

Turuoperatsioonid

Coface'i reitinguvahendi aktsepteerimine seoses eurosüsteemi krediidihindamisraamistikuga

18. veebruaril 2011 kiitis EKP nõukogu heaks ettevõtte Coface Serviços Portugal, S.A. reitinguvahendi kasutamise eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku tarbeks. EKP veebilehel on avaldatud täielik nimekiri süsteemidest, mida eurosüsteem aktsepteerib krediidihindamisraamistikus kasutamiseks.

Kuni 2011. aasta juulini arveldatavad eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonid

3. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu vastu mitu otsust seoses EKP mittestandardsete operatsiooniliste meetmetega. Täpsem teave, eelkõige kuni 12. juulini 2011 teostatavate eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide pakkumismenetluste kohta avaldati samal päeval sellekohases pressiteates.

Maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur

EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta

17. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu vastu suunise, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2011/2). Suunis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Finantsstabiilsus ja -järelevalve

Eurosüsteemi seisukoht rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu ettepaneku kohta seoses riskikapitalifondide raamatupidamisega

15. märtsil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite nõukogu (IASB) avalikule konsultatsioonile IASB ettepanekute kohta riskikapitalifondidega seotud raamatupidamiseeskirjade parandamiseks. Riskikapitalifondide raamatupidamise uued nõuded, mille eesmärk on lihtsustada riskikapitalifondide raamatupidamist ja paremini kajastada riskikapitalifondide strateegiate majanduslikku sisu, moodustavad pärast lõplikku kinnitamist osa finantsinstrumentide uuest raamatupidamisstandardist. Eurosüsteemi vastus avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

EKP 2011. aasta aruanne Euroopa finantslõimumise kohta

17. märtsil 2011 võttis nõukogu teadmiseks, et EKP viies aruanne Euroopa finantslõimumise kohta avaldatakse EKP veebilehel 2011. aasta mais. Aruandes antakse ülevaade finantslõimumise olukorrast euroalal ja eurosüsteemi tegevusest seoses finantslõimumisega. Muu hulgas hõlmab aruanne järgmisi teemasid: kriiside haldamine ja lahendamine finantslõimumise vaatepunktist; euroala kindlustusseltsid ja pensionifondid ning euroala võlakirjaturu areng finantskriisi ajal.

Õigusaktid

EKP arvamus arvelduse lõplikkust ja finantstagatiste korda käsitlevate õigusaktide muutmise kohta Leedus

24. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Leedu rahandusministeeriumi palvel vastu arvamuse CON/2011/14.

EKP arvamus hoiuste tagamise fondi õigusaktide muutmise kohta Rumeenias

25. veebruaril 2011 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga palvel vastu arvamuse CON/2011/15.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta

3. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/17.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst)

4. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/18.

EKP arvamus euro pangatähtede taasringluse kohta Prantsusmaal

7. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Prantsusmaa keskpanga presidendi palvel vastu arvamuse CON/2011/19.

EKP arvamus Belgia ettevõtluslaenude keskregistri kohta

8. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministeeriumi nimel tegutsenud Belgia keskpanga palvel vastu arvamuse CON/2011/20.

EKP arvamus Hispaania finantssüsteemi tugevdamise kohta

9. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Hispaania majandusala riigisekretäri palvel vastu arvamuse CON/2011/21.

EKP arvamus seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Prantsuse autonoomse ülemereüksuse Saint-Barthélemy’ huvides tegutseva Prantsuse Vabariigiga sõlmitava rahanduskokkuleppe läbirääkimise korda

11. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu palvel vastu arvamuse CON/2011/22.

EKP arvamus makseteenuste kohta Poolas

15. märtsil 2011 võttis nõukogu Poola rahandusministri palvel vastu arvamuse CON/2010/23.

EKP arvamus Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro

17. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja palvel vastu arvamuse CON/2011/24.

Statistika

Valitsussektori finantsstatistika kvaliteedi parandamine

17. märtsil 2011 hindas EKP nõukogu valitsussektori finantsstatistika kvaliteeti ja kiitis heaks ettepanekud selle edasiseks parandamiseks. Eelkõige toetas nõukogu tähtaegade lühendamist ESA andmeedastusprogrammi raames esitatavate valitsussektori kvartalikontode andmete ja ülemäärase eelarvepuudujäägi andmete edastamiseks 2014. aastaks t+85-le ja 2017. aastaks t+82-le, et toetada euroala integreeritud kvartalikontode täielike andmete koostamist tähtaja t+90 jooksul.

Üldjuhtimine

EKP 2010. aasta finantsaruanne

3. märtsil 2011 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2010. aasta auditeeritud finantsaruande. Finantsaruanne koos sellekohase pressiteatega avaldati samal kuupäeval. 2010. aasta tegevusaruanne avaldatakse EKP 2010. aasta aruandes 19. aprillil 2011.

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

3. märtsil 2011 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja palvel vastu arvamuse CON/2011/16.

Kontaktandmed