Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB 
(jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Březen 2011

Měnová politika

Dodržování zákazu měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, která pověřuje ECB úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 této Smlouvy a v souvisejících předpisech centrálními bankami zemí Evropské unie, schválila Rada guvernérů dne 17. března 2011 zprávu za rok 2010. Další informace k tomuto tématu budou uvedeny ve zvláštní části Výroční zprávy ECB za rok 2010, které bude zveřejněna 19. dubna 2011.

Externí sdělení

Výroční zpráva ECB za rok 2010

Dne 17. března 2011 schválila Rada guvernérů Výroční zprávu ECB za rok 2010, která bude předložena Evropskému parlamentu a zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 21 úředních jazycích EU dne19. dubna 2011.

Tržní operace

Přijetí ratingového nástroje Coface pro účely rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika

Dne 18. února 2011 schválila Rada guvernérů, aby mohl být pro účely rámce Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika (ECAF) používán ratingový nástroj společnosti Coface Serviços Portugal, S.A. Úplný seznam systémů schválených Eurosystémem pro účely ECAF je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Refinanční operace Eurosystému s vypořádáním do července 2011

Dne 3. března 2011 přijala Rada guvernérů několik rozhodnutí souvisejících s mimořádnými provozními opatřeními ECB. Podrobnější údaje zejména o nabídkových řízeních při refinančních operacích Eurosystému do 12. července 2011 byly zveřejněny v tiskové zprávě z téhož dne.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Obecné zásady ECB, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

Dne 17. března 2011 přijala Rada guvernérů obecné zásady, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2011/2). Obecné zásady budou zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita a dohled

Postoj Eurosystému k návrhu IASB týkajícího se zajišťovacího účetnictví

Dne 15. března 2011 schválila Rada guvernérů odpověď Eurosystému na veřejnou konzultaci vedenou Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) o jejím návrhu na zlepšení stávajících účetních pravidel pro zajišťovací činnosti. Nové požadavky na zajišťovací účetnictví, jejichž cílem je snížit složitost pravidel zajišťovacího účetnictví a lépe odrážet ekonomickou podstatu převládajících zajišťovacích strategií, se po dokončení stanou součástí nového účetního standardu pro finanční nástroje. Odpověď Eurosystému bude v nejbližší době zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Zpráva ECB z roku 2011 s názvem Financial integration in Europe

Dne 17. března 2011 vzala Rada guvernérů na vědomí, že páté vydání zprávy ECB s názvem Financial integration in Europe bude zveřejněno na internetových stránkách ECB v květnu 2011. Toto vydání popisuje stav finanční integrace v eurozóně a činnosti Eurosystému z hlediska finanční integrace. Zpráva obsahuje také tři zvláštní části věnované těmto tématům: krizový management a řešení z hlediska finanční integrace, pojišťovny a penzijní fondy v eurozóně a vývoj na trhu dluhopisů v eurozóně během finanční krize.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění v Litvě

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 24. února 2011 na žádost litevského ministerstva financí (CON/2011/14).

Stanovisko ECB ke změnám právní úpravy týkající se fondu pojištění vkladů v Rumunsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 25. února 2011 na žádost Banca Naţională a României (CON/2011/15).

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 3. března 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/17).

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 4. března 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/18).

Stanovisko ECB k navracení eurobankovek zpět do oběhu ve Francii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 7. března 2011 na žádost guvernéra Banque de France (CON/2011/19).

Stanovisko ECB k centrálnímu registru úvěrů poskytovaných společnostem v Belgii

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 8. března 2011 na žádost Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique jednající za belgické ministerstvo financí (CON/2011/20).

Stanovisko ECB k posílení španělského finančního systému

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 9. března 2011 na žádost španělského státního tajemníka pro hospodářské záležitosti (CON/2011/21).

Stanovisko ECB k doporučení pro rozhodnutí Rady o podmínkách pro sjednání měnové dohody s Francouzskou republikou jednající ve prospěch Francouzského zámořského společenství Svatého Bartoloměje

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 11. března 2011 na žádost Rady Evropské unie (CON/2011/22).

Stanovisko ECB k platebním službám v Polsku

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 15. března 2011 na žádost polského ministra financí (CON/2011/23).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 17. března 2011 na žádost předsedy Evropské rady (CON/2011/24).

Statistika

Zlepšení kvality vládní finanční statistiky

Dne 17. března 2011 posoudila Rada guvernérů kvalitu vládní finanční statistiky a schválila návrhy na její další zlepšení. Rada guvernérů zejména podpořila zkrácení lhůt vykazování jak pro čtvrtletní účty vládního sektoru v rámci programu přenosu Evropského systému účtů, tak pro údaje související s postupem při nadměrném schodku na t+85 do roku 2014 s cílem dosáhnout do roku 2017 t+82 a podpořit sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů za eurozónu ve lhůtě t+90.

Správa a řízení

Roční účetní závěrka ECB za rok 2010

Dne 3. března 2011 schválila Rada guvernérů auditovanou roční závěrku ECB za účetní rok 2010. Roční závěrka byla společně s tím související tiskovou zprávou zveřejněna v tentýž den. Zpráva o činnosti za rok 2010 bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB za rok 2010 dne 19. dubna 2011.

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Toto stanovisko přijala Rada guvernérů 3. března 2011 na žádost předsedy Evropské rady (CON/2011/16).

Kontakty pro média