European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2011

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 17. marca 2011 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk EÚ, zverejnila správu za rok 2010. Ďalšie informácie budú uvedené v osobitnej časti výročnej správy ECB za rok 2010, ktorá bude zverejnená 19. apríla 2011.

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2010

Dňa 17. marca 2011 Rada guvernérov prijala Výročnú správu ECB za rok 2010. Výročná správa bude predložená Európskemu parlamentu a od 19. apríla 2011 bude k dispozícii na internetovej stránke ECB v 21 úradných jazykoch EÚ.

Operácie na trhu

Prijatie ratingového nástroja Coface na účely rámca Eurosystému pre hodnotenie úverovej bonity

Dňa 18. februára 2011 Rada guvernérov schválila používanie ratingového nástroja spoločnosti Coface Serviços Portugal, S.A. v rámci Eurosystému pre hodnotenie úverovej bonity (Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Úplný zoznam systémov ECAF akceptovaných Eurosystémom je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Refinančné operácie Eurosystému s dátumom vyrovnania do júla 2011

Dňa 3. marca 2011 Rada guvernérov prijala niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa neštandardných operácií ECB. Viac informácií, predovšetkým o priebehu tendrov v rámci refinančných operácií Eurosystému do 12. júla 2011, sa nachádza v tlačovej správe zverejnenej v ten istý deň.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Usmernenie ECB, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2)

Dňa 17. marca 2011 Rada guvernérov prijala usmernenie, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2011/2). Usmernenie bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Postoj Eurosystému k návrhu IASB týkajúcemu sa zaisťovacieho účtovníctva

Dňa 15. marca 2011 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému v rámci verejnej konzultácie Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (International Accounting Standards Board – IASB) na jej návrhy na zlepšenie súčasných účtovných pravidiel zaisťovacích operácií. Nové požiadavky zaisťovacieho účtovníctva, ktorých cieľom je zjednodušiť pravidlá zaisťovacieho účtovníctva a lepšie odrážať ekonomickú podstatu hlavných zaisťovacích stratégií, budú po dokončení tvoriť súčasť nového účtovného štandardu pre finančné nástroje. Odpoveď Eurosystému bude čoskoro zverejnená na internetovej stránke ECB.

Správa ECB z roku 2011 o finančnej integrácii v Európe

Dňa 17. marca 2011 Rada guvernérov vzala na vedomie, že v máji 2011 bude na internetovej stránke ECB zverejnená piata správa ECB o finančnej integrácii v Európe (Financial integration in Europe). Toto vydanie správy prezentuje stav finančnej integrácie v eurozóne a činnosti Eurosystému súvisiace s finančnou integráciou. Správa tiež obsahuje tri osobitné časti zaoberajúce sa problematikou riadenia a riešenia krízy z pohľadu finančnej integrácie, poisťovacími spoločnosťami a penzijnými fondmi v eurozóne a vývojom na dlhopisovom trhu eurozóny počas finančnej krízy.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam právnej úpravy týkajúcej sa konečného zúčtovania a dohôd o finančných zárukách v Litve

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 24. februára 2011 na žiadosť litovského ministerstva financií (CON/2011/14).

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam právnej úpravy týkajúcej sa fondu ochrany vkladov v Rumunsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 25. februára 2011 na žiadosť Banca Naţională a României (CON/2011/15).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 3. marca 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/17).

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie)

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 4. marca 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/18).

Stanovisko ECB k opätovnému vráteniu eurobankoviek do obehu vo Francúzsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 7. marca 2011 na žiadosť guvernéra Banque de France (CON/2011/19).

Stanovisko ECB k belgickému Centrálnemu registru úverov poskytovaných spoločnostiam

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 8. marca 2011 na žiadosť Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konajúcej v mene belgického ministerstva financií (CON/2011/20).

Stanovisko ECB k posilneniu španielskeho finančného systému

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 9. marca 2011 na žiadosť španielskeho štátneho tajomníka pre hospodárske záležitosti (CON/2011/21).

Stanovisko ECB k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na prerokovanie menovej dohody s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 11. marca 2011 na žiadosť Rady Európskej únie (CON/2011/22).

Stanovisko ECB k platobným službám v Poľsku

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 15. marca 2011 na žiadosť poľského ministra financií (CON/2011/23).

Stanovisko ECB k návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o mechanizmus stability pre členské štáty, ktorých menou je euro

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 17. marca 2011 na žiadosť predsedu Európskej rady (CON/2011/24).

Štatistika

Zlepšenie kvality štatistiky verejných financií

Dňa 17. marca 2011 Rada guvernérov posúdila kvalitu štatistiky verejných financií a schválila návrhy na jej ďalšie zlepšenie. Rada guvernérov predovšetkým podporila posunutie termínov vykazovania štvrťročných účtov verejnej správy v rámci programu prenosu údajov Európskeho systému účtov a údajov postupu pri nadmernom deficite na t+85 do roku 2014, a na t+82 do rroku 2017, s cieľom podporiť zostavovanie kompletných štvrťročných integrovaných účtov eurozóny v termíne t+90.

Riadenie organizácie

Účtovná závierka ECB za rok 2010

Dňa 3. marca 2011 Rada guvernérov schválila overenú ročnú účtovnú závierku ECB za hospodársky rok 2010. Ročná účtovná závierka bola zverejnená v ten istý deň spolu so súvisiacou tlačovou správou. Správa o činnosti za rok 2010 bude 19. apríla 2011 zverejnená vo výročnej správe ECB za rok 2010.

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala toto stanovisko 3. marca 2011 na žiadosť predsedu Európskej rady (CON/2011/16).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá