Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

maaliskuu 2011

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.3.2011 vuotta 2010 koskevan raportin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista EU-maiden keskuspankeissa. Aihetta käsitellään myös EKP:n vuoden 2010 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan 19.4.2011.

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2010

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.3.2011 julkaistavaksi EKP:n vuosikertomuksen vuodelta 2010. Vuosikertomus esitellään Euroopan parlamentille, ja se julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 21:llä EU:n virallisella kielellä 19.4.2011.

Markkinaoperaatiot

Cofacen luottoluokitusvälinepalvelun hyväksyminen käytettäväksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 18.2.2011 Coface Serviços Portugal S.A.:n luottoluokitusvälinepalvelun käyttämisen eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa. EKP:n verkkosivuilla on täydellinen luettelo eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa käytettäväksi hyväksytyistä luottoluokitusjärjestelmistä.

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatiot heinäkuuhun 2011 saakka

EKP:n neuvosto teki 3.3.2011 joukon päätöksiä, jotka liittyvät EKP:n epätavanomaisiin operaatioihin. Samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa kerrotaan tarkemmin eurojärjestelmän rahoitusoperaatioissa käytettävistä huutokauppamenettelyistä 12.7.2011 saakka.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

EKP:n suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2)

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2011 suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2011/2). Suuntaviivat julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Eurojärjestelmän kanta suojauslaskentaa koskevaan kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan ehdotukseen

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.3.2011 eurojärjestelmän vastauksen kansainvälisen tilinpäätösstandardilautakunnan (IASB) kannanottopyyntöön ehdotuksista suojaustoimenpiteisiin sovellettavien laskentasääntöjen parantamiseksi. Uusilla suojauslaskentaa koskevilla vaatimuksilla pyritään yksinkertaistamaan suojauslaskentasääntöjä, ja niissä otetaan paremmin huomioon nykyisten suojausstrategioiden taloudellinen perusolemus. Säännöistä tulee osa rahoitusinstrumentteja koskevia uusia kirjanpitostandardeja. Eurojärjestelmän vastaus julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n vuoden 2011 raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä

EKP:n neuvosto totesi 17.3.2011, että viides painos EKP:n raportista ”Financial Integration in Europe” julkaistaan EKP:n verkkosivuilla toukokuussa 2011. Raportin tässä painoksessa esitellään rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen etenemistä euroalueella ja eurojärjestelmän toimia tällä saralla. Lisäksi raportti sisältää erikoisartikkelit seuraavista aiheista: kriisinhallinta ja kriisien ratkaiseminen rahoitusmarkkinoiden yhdentymisen näkökulmasta, euroalueen vakuutuslaitokset ja eläkerahastot sekä euroalueen joukkolainamarkkinoiden kehitys finanssikriisin aikana.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto selvityksen lopullisuutta ja rahoitusvakuusjärjestelyitä koskevan lainsäädännön muutoksista Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 24.2.2011 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/14.

EKP:n lausunto talletustakuurahastoa koskevan lainsäädännön muutoksista Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 25.2.2011 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/15.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueista

EKP:n neuvosto antoi 3.3.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/17.

EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (kodifikaatio)

EKP:n neuvosto antoi 4.3.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/18.

EKP:n lausunto eurosetelien kiertoon palauttamisesta Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 7.3.2011 Ranskan keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2011/19.

EKP:n lausunto keskitetystä yritysluottorekisteristä Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 8.3.2011 Belgian keskuspankin Belgian valtiovarainministeriön puolesta esittämästä pyynnöstä lausunnon CON/2011/20.

EKP:n lausunto Espanjan rahoitusjärjestelmän vahvistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 9.3.2011 Espanjan talousasioista vastaavan valtiosihteerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/21.

EKP:n lausunto suosituksesta neuvoston päätökseksi järjestelyistä valuuttasopimusta koskevia neuvotteluja varten Ranskan tasavallan kanssa, joka toimii Ranskan tasavaltaan kuuluvan merentakaisen yhteisön Saint-Barthélemyn puolesta

EKP:n neuvosto antoi 11.3.2011 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2011/22.

EKP:n lausunto maksupalveluista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 15.3.2011 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/23.

EKP:n lausunto Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta vakausmekanismin perustamiseksi niitä jäsenvaltioita varten, joiden rahayksikkö on euro

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2011 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2011/24.

Tilastot

Julkista taloutta koskevien tilastojen parantaminen

EKP:n neuvosto tarkasteli ja hyväksyi 17.3.2011 ehdotuksia julkista taloutta koskevien tilastojen parantamiseksi. EKP:n neuvosto kannatti erityisesti Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaisesti toimitettavien neljännesvuosittaisten julkisyhteisöjen tilinpitotietojen ja liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittamisen määräajan aikaistamista niin, että se olisi t+85 vuonna 2014 ja t+82 vuonna 2017. Näin tuettaisiin euroalueen integroidun neljännesvuosittaisen tilinpidon laatimista kokonaisuudessaan ajassa t+90.

Hallinto ja valvonta

EKP:n tilinpäätös 2010

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.3.2011 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2010. Tilinpäätös ja asiasta kertova lehdistötiedote julkaistiin samana päivänä. Johdon raportti vuodelta 2010 julkaistaan EKP:n vuoden 2010 vuosikertomuksessa 19.4.2011.

EKP:n neuvoston lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 3.3.2011 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2011/16.

Yhteyshenkilöt