Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

martie 2011

Politică monetară

Respectarea de către băncile centrale a interdicţiilor privind finanţarea monetară şi accesul privilegiat

La data de 17 martie 2011, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicţiilor prevăzute la articolele 123 şi 124 din Tratat şi în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul pentru anul 2010. Informaţii suplimentare privind acest subiect vor fi furnizate în cadrul unei secţiuni speciale a Raportului anual 2010 al BCE, care va fi publicat la data de 19 aprilie 2011.

Comunicare externă

Raportul anual 2010 al BCE

La data de 17 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2010 al BCE, care va fi prezentat Parlamentului European şi pus la dispoziţia publicului pe website-ul BCE în 21 de limbi oficiale ale UE la data de 19 aprilie 2011.

Operaţiuni de piaţă

Acceptarea instrumentului de rating Coface, destinat cadrului Eurosistemului de evaluare a creditelor

La data de 18 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat instrumentul de rating al Coface Serviços Portugal, S.A., destinat utilizării în limitele cadrului Eurosistemului de evaluare a creditelor (ECAF). Lista completă a sistemelor acceptate de Eurosistem în vederea utilizării în limitele ECAF este disponibilă pe website-ul BCE.

Operaţiuni de refinanţare ale Eurosistemului cu decontare până în luna iulie 2011

La data de 3 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat mai multe decizii referitoare la măsurile operaţionale neconvenţionale ale BCE. Mai multe detalii, în special cu privire la procedurile de licitaţie aferente operaţiunilor de refinanţare ale Eurosistemului efectuate până la data de 12 iulie 2011, au fost oferite într-un comunicat de presă publicat la aceeaşi dată.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Orientare de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

La data de 17 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) (BCE/2011/2). Orientarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Poziţia Eurosistemului cu privire la propunerea CSIC referitoare la contabilitatea de acoperire a riscurilor

La data de 15 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică iniţiată de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (CSIC) cu privire la propunerile sale de îmbunătăţire a normelor contabile aplicabile în prezent activităţilor de acoperire a riscurilor. Odată finalizate, noile cerinţe privind contabilitatea de acoperire a riscurilor, care au drept scop reducerea complexităţii normelor contabile în acest domeniu şi o reflectare mai fidelă a substanţei economice a strategiilor de acoperire a riscurilor existente, vor deveni parte integrantă a noului standard de contabilitate pentru instrumente financiare. Răspunsul Eurosistemului va fi publicat în scurt timp pe website-ul BCE.

Raportul 2011 al BCE privind integrarea financiară în Europa („Financial integration in Europe”)

La data de 17 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că cea de-a cincea ediţie a raportului BCE privind integrarea financiară în Europa va fi publicat pe website-ul BCE în luna mai 2011. Această ediţie prezintă situaţia integrării financiare în zona euro şi activităţile Eurosistemului în acest domeniu. De asemenea, raportul conţine trei articole speciale care abordează următoarele subiecte: gestionarea şi soluţionarea crizelor din perspectiva integrării financiare, societăţile de asigurări şi fondurile de pensii în zona euro şi evoluţia pieţelor obligaţiunilor din zona euro în contextul crizei financiare.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară în Lituania

La data de 24 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania (CON/2011/14).

Avizul BCE cu privire la modificarea legislaţiei privind fondul de garantare a depozitelor în România

La data de 25 februarie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Băncii Naţionale a României (CON/2011/15).

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

La data de 3 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/17).

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie (codificare)

La data de 4 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/18).

Avizul BCE cu privire la repunerea în circulaţie a bancnotelor euro în Franţa

La data de 7 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea guvernatorului Banque de France (CON/2011/19).

Avizul BCE cu privire la Registrul central al creditelor pentru întreprinderi din Belgia

La data de 8 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele Ministerului Finanţelor din Belgia (CON/2011/20).

Avizul BCE cu privire la consolidarea sistemului financiar spaniol

La data de 9 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea secretarului de stat pentru afaceri economice din Spania (CON/2011/21).

Avizul BCE cu privire la o Recomandare de decizie a Consiliului privind modalităţile de negociere a acordului monetar cu Republica Franceză, care acţionează în numele colectivităţii franceze de peste mări din Saint‑Barthélemy

La data de 11 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Consiliului Uniunii Europene (CON/2011/22).

Avizul BCE cu privire la serviciile de plată în Polonia

La data de 15 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia (CON/2011/23).

Avizul BCE cu privire la un proiect de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în ceea ce priveşte un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro

La data de 17 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea preşedintelui Consiliului European (CON/2011/24).

Statistică

Ameliorarea calităţii statisticilor privind finanţele publice

La data de 17 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a analizat calitatea statisticilor privind finanţele publice şi a aprobat propuneri de îmbunătăţire în continuare a acestora. În special, Consiliul guvernatorilor a susţinut iniţiativa de devansare a termenelor de raportare pentru conturile trimestriale ale administraţiei publice în cadrul programului de transmitere al Sistemului European de Conturi şi pentru datele privind procedura de deficit excesiv, urmând ca acestea să fie stabilite la t+85 până în anul 2014 şi la t+82 până în anul 2017, cu scopul de a facilita compilarea unor conturi trimestriale integrate complet la nivelul zonei euro la t+90.

Guvernanţa corporativă

Conturile anuale 2010 ale BCE

La data de 3 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar 2010, care au fost publicate la aceeaşi dată, alături de comunicatul de presă aferent. Raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar 2010 va fi publicat în Raportul anual 2010 al BCE la data de 19 aprilie 2011.

Avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

La data de 3 martie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea preşedintelui Consiliului European (CON/2011/16).

Contacte media