Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Maart 2011

Monetair beleid

Naleving door centrale banken van de verboden op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 17 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin aan de ECB de taak wordt toegekend van het controleren van de naleving door de centrale banken van de EU van de in artikelen 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante Verordeningen gespecificeerde verboden, zijn goedkeuring gehecht aan het verslag over het jaar 2010. Verdere informatie over dit onderwerp zal worden verschaft in een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het ECB-Jaarverslag 2010, dat op 19 April 2011 zal worden gepubliceerd.

Externe communicatie

ECB-Jaarverslag 2010

Op 17 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het ECB-Jaarverslag 2010 dat zal worden aangeboden aan het Europees Parlement en op 19 april 2011 in 21 officiële talen van de EU zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Markttransacties

Acceptatie van het Coface-rating-instrument ten behoeve van het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem

Op 18 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven aan het rating-instrument van Coface Serviços Portugal, S.A., waardoor dit kan worden gebruikt binnen het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem. De volledige lijst van systemen die door het Eurosysteem ten behoeve van het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem zijn geaccepteerd is beschikbaar op de website van de ECB.

Herfinancieringstransacties van het Eurosysteem met verrekening tot en met juli 2011

Op 3 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur enkele beslissingen genomen ten aanzien van de bijzondere operationele maatregelen van de ECB. Gedetailleerdere informatie, met name over de tenderprocedures bij de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem tot en met 12 juli 2011, is verschaft in een op dezelfde dag gepubliceerd persbericht.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Richtsnoer van de ECB tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees ‘real-time’ brutovereveningssysteem (TARGET2)

Op 17 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees ‘real-time’ brutovereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2011/2). Het Richtsnoer zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Standpunt van het Eurosysteem ten aanzien van het voorstel van de IASB met betrekking tot de verslaglegging van hedging-activiteiten

Op 15 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het antwoord van het Eurosysteem op de openbare consultatie van de International Accounting Standards Board (IASB) ten aanzien van de door de Board gedane voorstellen voor verbetering van de bestaande financieel-administratieve regels ten aanzien van hedging-activiteiten. Wanneer zij eenmaal zijn vastgelegd, zullen de nieuwe vereisten ten aanzien van de verslaglegging van hedging-activiteiten, die tot doel hebben de complexiteit van de financieel-administratieve regels ten aanzien van hedging-activiteiten te verminderen en die het economisch belang van de huidige hedging-strategieën beter weerspiegelen, deel uitmaken van de nieuwe financieel-administratieve standaard voor financiële instrumenten. Het antwoord van het Eurosysteem zal binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Verslag van de ECB van 2011 betreffende financiële integratie in Europa

Op 17 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur notitie genomen van het feit dat in mei 2011 de vijfde editie van het ECB-verslag “Financial integration in Europe” op de website van de ECB zal worden gepubliceerd. Deze editie van het verslag presenteert de huidige stand van zaken ten aanzien van de financiële integratie in het eurogebied en de activiteiten van het Eurosysteem op het vlak van financiële integratie. Het verslag bevat tevens drie speciale artikelen over de volgende onderwerpen: crisisbeheersing en -oplossing vanuit een financiële-integratieperspectief, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen in het eurogebied en de ontwikkelingen in de obligatiemarkt in het eurogebied ten tijde van de financiële crisis.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling en betreffende financiële-zekerheidsovereenkomsten in Litouwen

Op 24 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Litouwse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/14).

ECB-Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het depositogarantiefonds in Roemenië

Op 25 februari 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/15).

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps

Op 3 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/17).

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (Codificatie)

Op 4 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/18).

ECB-Advies inzake het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten in Frankrijk

Op 7 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de President van de Banque de France, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/19).

ECB-Advies betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen in België

Op 8 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de namens het Belgisch Ministerie van Financiën optredende Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/20).

ECB-Advies inzake het versterken van het Spaanse financiële stelsel

Op 9 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Spaanse Staatssecretaris voor Economische Zaken, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/21).

ECB-Advies inzake een Aanbeveling voor een Besluit van de Raad inzake de regelingen voor de onderhandelingen over een Monetaire Overeenkomst met de Franse Republiek, die optreedt ten behoeve van de Franse Overzeese Gemeenschap van Saint-Barthélemy

Op 11 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/22).

ECB-Advies inzake betalingsdiensten in Polen

Op 15 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Poolse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/23).

ECB-Advies inzake een ontwerp-besluit van de Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben

Op 17 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/24).

Statistieken

Verbetering van de kwaliteit van de statistieken betreffende overheidsfinanciën

Op 17 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur de kwaliteit van de statistieken betreffende de overheidsfinanciën besproken en zijn goedkeuring gegeven aan voorstellen tot verdere verbetering daarvan. Met name steunde de Raad van Bestuur het naar voren brengen van de rapportage-deadlines voor de driemaandelijkse overheidsrekeningen krachtens het transmissieprogramma van het Europees Systeem van Rekeningen en de gegevens met betrekking tot de buitensporige-tekortenprocedure naar t+85 vanaf 2014, en daarbij te streven naar t+82 vanaf 2017 om de samenstelling van volledige driemaandelijkse geïntegreerde rekeningen voor het eurogebied op t+90 te ondersteunen.

Corporate governance

Jaarrekening van de ECB over 2010

Op 3 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door accountants gecontroleerde jaarrekening van de ECB voor het jaar 2010. De jaarrekening is samen met een persbericht erover op dezelfde dag gepubliceerd. Een managementverslag voor het jaar 2010 zal op 19 april 2011 worden gepubliceerd in het ECB-Jaarverslag 2010.

Advies van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de Directie van de Europese Centrale Bank

Op 3 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van de Europese Raad, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/16).

Contactpersonen voor de media