Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2011

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

17 marca 2011 r., zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który nakłada na EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 tego traktatu i we właściwych rozporządzeniach, Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie za 2010 r. Więcej informacji na ten temat ukaże się w odpowiedniej części Raportu Rocznego EBC za 2010 r., który zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Komunikacja zewnętrzna

Raport Roczny EBC za 2010 r.

17 marca 2011 r. Rada Prezesów przyjęła Raport Roczny EBC za 2010 r., który zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i ukaże się w serwisie internetowym EBC w 21 językach urzędowych UE w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Operacje rynkowe

Akceptacja narzędzia ratingowego firmy Coface na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie

18 lutego 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła stosowanie narzędzia ratingowego firmy Coface Serviços Portugal, S.A. na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF). Pełna lista systemów zaakceptowanych przez Eurosystem na potrzeby ECAF jest dostępna w serwisie internetowym EBC.

Operacje refinansujące Eurosystemu z terminem rozliczenia do lipca 2011 r.

3 marca 2011 r. Rada Prezesów podjęła kilka decyzji dotyczących niestandardowych środków operacyjnych EBC. Tego samego dnia opublikowano komunikat prasowy zawierający szczegółowe informacje w tej sprawie, zwłaszcza na temat procedur przetargowych, które będą stosowane w operacjach refinansujących Eurosystemu do 12 lipca 2011 r.

Systemy płatności i infrastruktura rynku

Wytyczne EBC zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)

17 marca 2011 r. Rada Prezesów przyjęła wytyczne zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2011/2). Zostaną one ogłoszone w  Dzienniku Urzędowym UE oraz w serwisie internetowym EBC.

Stabilność finansowa i nadzór finansowy

Stanowisko Eurosystemu w sprawie propozycji RMSR dotyczącej rachunkowości zabezpieczeń

15 marca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu na publiczną konsultację Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w sprawie propozycji ulepszenia istniejących zasad rachunkowości dotyczących zabezpieczeń. Po sfinalizowaniu nowe wymogi dotyczące rachunkowości zabezpieczeń, których celem jest uproszczenie złożonych zasad rachunkowości w tym zakresie i lepsze ujęcie istoty ekonomicznej istniejących strategii zabezpieczających, staną się częścią nowego standardu rachunkowości dotyczącego instrumentów finansowych. Odpowiedź Eurosystemu zostanie wkrótce opublikowana w serwisie internetowym EBC.

Raport EBC Financial integration in Europe 2011

17 marca 2011 r. Rada Prezesów została poinformowana, że piąte wydanie raportu EBC Financial integration in Europe zostanie opublikowane w serwisie internetowym EBC w maju 2011 r. Raport ten przedstawia stan integracji finansowej w strefie euro oraz działania Eurosystemu w tej dziedzinie. Zawiera też trzy dodatki specjalne na następujące tematy: zarządzania kryzysami i ich rozwiązywania z perspektywy integracji finansowej, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych w strefie euro oraz rozwoju sytuacji na rynku obligacji w strefie euro podczas kryzysu finansowego.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych na Litwie

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 24 lutego 2011 r., na wniosek litewskiego ministerstwa finansów (CON/2011/14).

Opinia EBC w sprawie zmian w przepisach dotyczących funduszu gwarantowania depozytów w Rumunii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 25 lutego 2011 r., na wniosek banku centralnego Rumunii (CON/2011/15).

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 3 marca 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/17).

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity)

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 4 marca 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/18).

Opinia EBC w sprawie ponownego wprowadzenia do obiegu banknotów euro we Francji

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 7 marca 2011 r., na wniosek prezesa banku centralnego Francji (CON/2011/19).

Opinia EBC w sprawie scentralizowanego rejestru kredytowego przedsiębiorstw w Belgii

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 8 marca 2011 r., na wniosek banku centralnego Belgii, występującego w imieniu belgijskiego ministerstwa finansów (CON/2011/20).

Opinia EBC w sprawie wzmocnienia hiszpańskiego systemu finansowego

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 9 marca 2011 r., na wniosek hiszpańskiego sekretarza stanu do spraw gospodarczych (CON/2011/21).

Opinia EBC w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie porozumienia dotyczącego negocjacji układu monetarnego z Republiką Francuską działającą na rzecz zbiorowości zamorskiej Francji Saint-Barthélemy

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 11 marca 2011 r., na wniosek Rady Unii Europejskiej (CON/2011/22).

Opinia EBC w sprawie usług płatniczych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 15 marca 2011 r., na wniosek polskiego ministra finansów (CON/2011/23).

Opinia EBC w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej zmieniającej art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności przeznaczonego dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 17 marca 2011 r., na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej (CON/2011/24).

Statystyka

Polepszenie jakości statystyk finansów publicznych

17 marca 2011 r. Rada Prezesów rozważała zagadnienie jakości statystyk finansów publicznych i zatwierdziła propozycje jej dalszej poprawy. Rada poparła propozycję, by terminy sprawozdawcze w odniesieniu zarówno do kwartalnych rachunków instytucji rządowych i samorządowych w ramach programu przekazywania danych w Europejskim Systemie Rachunków, jak i do danych związanych z procedurą nadmiernego deficytu, przesunąć do t+85 do roku 2014 r., a docelowo do t+82 do roku 2017, aby umożliwić sporządzanie pełnych zintegrowanych rachunków kwartalnych strefy euro w terminie t+90.

Kwestie wewnętrzne

Sprawozdanie finansowe EBC za 2010 r.

3 marca 2011 r. Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2010. Sprawozdanie to, wraz z komunikatem prasowym, zostało opublikowane tego samego dnia. Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2010 zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC za ten rok w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Rada Prezesów przyjęła tę opinię 3 marca 2011 r., na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej (CON/2011/16).

Kontakt z mediami