Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2011 г.

Парична политика

Спазване на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп от страна на централните банки

На 17 март 2011 г. Управителният съвет одобри доклада за 2010 г. в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз, който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки на забраните, посочени в член 123 и член 124 от Договора и на свързаните с тях регламенти. Допълнителна информация ще бъде предоставена в отделен посветен на тази тема раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2010 г., който ще бъде публикуван на 19 април 2011 г.

Външни комуникации

Годишен доклад на ЕЦБ за 2010 г.

На 17 март 2011 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2010 г. и на 19 април 2011 г. той ще бъде представен на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 21 официални езика на ЕС.

Пазарни операции

Одобряване на инструмента за присъждане на рейтинг Coface за целите на рамката на Евросистемата за кредитна оценка

На 18 февруари 2011 г. Управителният съвет одобри инструмента за присъждане на рейтинг на Coface Serviços Portugal, S.A. за приложение в рамката на Евросистемата за кредитна оценка (РЕКО). Пълният списък от системи, приети от Евросистемата за целите на РЕКО, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Операции на Евросистемата по рефинансиране със сетълмент до юли 2011 г.

На 3 март 2011 г. Управителният съвет прие няколко решения, отнасящи се до нестандартните оперативни мерки на ЕЦБ. Подробна информация по-конкретно за тръжните процедури на операциите на Евросистемата по рефинансиране до 12 юли 2011 г. бе публикувана на същия ден в отделно прессъобщение.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Насоки на ЕЦБ за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

На 17 март 2011 г. Управителният съвет прие Насоки за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2(ECB/2011/2). Насоките ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Финансова стабилност и надзор

Позицията на Евросистемата по предложението на Съвета за международни счетоводни стандарти (IASB) относно счетоводното отчитане на хеджирането

На 15 март 2011 г. Управителният съвет одобри отговора на Евросистемата относно обществената консултация на Съвета за международни счетоводни стандарти (IASB) за предложените от него подобрения на съществуващите счетоводни правила за хеджиране. Новите счетоводни изисквания за хеджиране, чиято цел е опростяването на счетоводните правила относно хеджирането, отразяват по-добрe икономическата същност на стратегиите за хеджиране и след финализирането си ще станат част от новите счетоводни стандарти за финансовите инструменти. Предстои публикуването на отговора на Евросистемата на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад на ЕЦБ от 2011 г. относно „Финансовата интеграция в Европа“

На 17 март 2011 г. Управителният съвет отбеляза, че през май 2011 г. на уебсайта на ЕЦБ предстои да бъде публикувано петото издание на доклада на ЕЦБ за „Финансовата интеграция в Европа“. Това издание на доклада представя състоянието на финансовата интеграция в еврозоната и дейностите на Евросистемата по отношение на финансовата интеграция. То също така съдържа три тематични статии, посветени на следните теми: управление и разрешаване на кризи с оглед на финансовата интеграция; застрахователните корпорации и пенсионните фондове в еврозоната; както и динамиката на пазара на облигации в еврозоната през финансовата криза.

Консултации по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изменения на законодателството за окончателността на сетълмента и за финансовите обезпечения в Литва

На 24 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министерството на финансите на Литва (CON/2011/14).

Становище на ЕЦБ относно изменения на законодателството за фонда за гарантиране на депозитите в Румъния

На 25 февруари 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Румъния (Banca Naţională a României) (CON/2011/15).

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение

На 3 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/17).

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети (Кодифициран текст)

На 4 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/18).

Становище на ЕЦБ относно връщането в обращение на евробанкноти във Франция

На 7 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на управителя на централната банка на Франция (Banque de France) (CON/2011/19).

Становище на ЕЦБ относно Централния корпоративен кредитен регистър в Белгия

На 8 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на централната банка на Белгия (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique), действаща от името на министерството на финансите на Белгия (CON/2011/20).

Становище на ЕЦБ относно укрепването на испанската финансова система

На 9 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Държавния секретар по икономическите въпроси на Испания (CON/2011/21).

Становище на ЕЦБ относно препоръка за решение на Съвета относно условията за договаряне на Парично споразумение с Френската република, действаща в полза на френската отвъдморска общност Сен Бартелеми

На 11 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на Съвета на Европейския съюз (CON/2011/22).

Становище на ЕЦБ относно платежните услуги в Полша

На 15 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на министъра на финансите на Полша (CON/2011/23).

Становище на ЕЦБ относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото

На 17 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на председателя на Европейския съвет (CON/2011/24).

Статистика

Подобряване на качеството на статистически данни за държавните финанси

На 17 март 2011 г. Управителният съвет разгледа качеството на статистическите данни за държавните финанси и одобри предложения за неговото подобряване. По-конкретно Управителният съвет подкрепи съкращаването на сроковете за статистическа отчетност както за тримесечните сметки на сектор Държавно управление съгласно програмата за предаване на данни по Европейската система от сметки, така също и за данните по процедурата при прекомерен дефицит на t+85 до 2014 г. и на t+82 до 2017 г. с цел да се подпомогне съставянето на пълни интегрирани тримесечни сметки на еврозоната със срок T+90.

Корпоративно управление

Годишен отчет на ЕЦБ за 2010 г.

На 3 март 2011 г. Управителният съвет одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за финансовата 2010 г. На същия ден годишният отчет беше публикуван заедно с прессъобщение във връзка с него. На 19 април 2011 г. в Годишния доклад на ЕЦБ за 2010 г. ще бъде публикуван доклад на ръководството за 2010 г.

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 3 март 2011 г. Управителният съвет прие това становище по искане на председателя на Европейския съвет (CON/2011/16).

Данни за контакт за медиите