Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. kovo mėn.

Pinigų politika

Draudimai, susiję su piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis, kurių turi laikytis centriniai bankai

2011 m. kovo 17 d., remdamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų Sutarties 123 ir 124 straipsniuose ir susijusiuose Reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2010 m. ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai bus pateikta ECB 2010 metų ataskaitos, kuri bus paskelbta 2011 m. balandžio 19 d., specialiame skyriuje.

Informacija visuomenei

ECB 2010 metų ataskaita

2011 m. kovo 17  d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2010 metų ataskaitą, kuri 2011 m. balandžio 19 d. bus pateikta Europos Parlamentui ir paskelbta ECB svetainėje 21 oficialia kalba.

Rinkos operacijos

„Coface“ priemonių reitingui nustatyti priėmimas įgyvendinant Eurosistemos kreditų vertinimo sistemą

2011 m. vasario 18 d. Valdančioji taryba patvirtino „Coface Serviços Portugal, S.A.“ priemones reitingui nustatyti, kurios bus naudojamos Eurosistemos kreditų vertinimo sistemoje (EKVS). Visą sąrašą sistemų, kurios Eurosistemoje naudojamos EKVS įgyvendinimo tikslais, rasite ECB svetainėje.

Eurosistemos refinansavimo operacijos, už kurias atsiskaitoma iki 2011 m. liepos mėn.

2011 m. kovo 3 d. Valdančioji taryba priėmė kelis sprendimus dėl ECB ypatingų priemonių. Daugiau informacijos, ypač apie aukcionus, susijusius su Eurosistemos refinansavimo operacijomis, už kurias reikia atsiskaityti iki 2011 m. liepos 12 d., buvo pateikta tą pačią dieną paskelbtame pranešime spaudai.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)

2011 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires, iš dalies pakeičiančias Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) [(ECB/2011/2)]. Gairės bus paskelbtos ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

Eurosistemos pozicija dėl TAST pasiūlymo, susijusio su apsidraudimo sandorių apskaitomis

2011 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą į viešą konsultaciją su Tarptautine apskaitos standartų taryba (TAST) dėl jos pasiūlymo patobulinti esamas apsidraudimo sandorių apskaitos taisykles. Naujųjų apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimų, kurių tikslas – supaprastinti apsidraudimo sandorių apskaitos taisykles ir geriau atskleisti esamų apsidraudimo strategijų ekonominį turinį, galutinė versija taps finansinių priemonių naujojo apskaitos standarto dalimi. Eurosistemos atsakymas netrukus bus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB 2011 m. ataskaita „Finansinė integracija Europoje“ („Financial integration in Europe“)

2011 . kovo 17 d. Valdančioji taryba atkreipė dėmesį, kad ECB penktoji ataskaita „Finansinė integracija Europoje“ („Financial Integration in Europe“) ECB interneto svetainėje bus paskelbta 2011 m. gegužės mėn. Šioje ataskaitoje pristatyta finansinės integracijos būklė euro zonoje ir su finansine integracija susijusi Eurosistemos veikla. Ataskaitoje yra ir trys specialūs straipsniai šiomis temomis: krizės valdymas ir jos įveikimas finansinės integracijos požiūriu; euro zonos draudimo korporacijos ir pensijų fondai; pokyčiai euro zonos obligacijų rinkoje finansų krizės metu.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo įstatymų dalinių pakeitimų Lietuvoje

2011 m. vasario 24 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lietuvos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/14).

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų fondo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų Rumunijoje

2011 m. vasario 25 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Banca Naţională a României prašymu (CON/2011/15).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų

2011 m. kovo 3 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/17).

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)

2011 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/18).

ECB nuomonė dėl eurų banknotų pakartotinio išleidimo į apyvartą Prancūzijoje

2011 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Banque de France valdytojo prašymu (CON/2011/19).

ECB nuomonė dėl Centrinio įstaigų kreditų registro Belgijoje

2011 m. kovo 8 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministerijos vardu, prašymu (CON/2011/20).

ECB nuomonė dėl Ispanijos finansų sistemos stiprinimo

2011 m. kovo 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Ispanijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriaus prašymu (CON/2011/21).

ECB nuomonė dėl Rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos Sen Bartelemi užjūrio bendrijos naudai, derybų tvarkos

2011 m. kovo 11 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Sąjungos Tarybos prašymu (CON/2011/22).

ECB nuomonė dėl mokėjimo paslaugų Lenkijoje

2011 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lenkijos finansų ministro prašymu (CON/2011/23).

ECB nuomonė dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, stabilumo mechanizmo, projekto

2011 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu (CON/2011/24).

Statistika

Valdžios finansų statistikos kokybės pagerinimas

2011 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba aptarė valdžios finansų statistikos kokybę ir pritarė pasiūlymams dėl tolesnio jos gerinimo. Valdančioji taryba ypač palaikė siūlymą sutrumpinti pagal Europos sąskaitų sistemos duomenų perdavimo programą teikiamų valdžios sektoriaus ketvirtinių sąskaitų ir su perviršinio deficito procedūra susijusių duomenų pateikimo galutinį laikotarpį iki t+85 laikotarpio iki 2014 m. Tikimasi iki 2017 m. šį laikotarpį sutrumpinti iki t+82, kad bendros integruotas ketvirtinės euro zonos sąskaitos būtų parengtos iki t+90.

Bendrasis valdymas

ECB 2010 m. finansinės ataskaitos

2011 m. kovo 3 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2010 m. finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės finansinės ataskaitos kartu su susijusiais pranešimais spaudai buvo paskelbtos tą pačią dieną. 2010 m. vadovybės ataskaita bus paskelbta ECB 2010 metų ataskaitoje 2011 m. balandžio 19 d.

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2011 m. kovo 3 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu (CON/2011/16).

Kontaktai žiniasklaidai