Menu

Sklepi sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2011

Denarna politika

Spoštovanje prepovedi denarnega financiranja in privilegiranega dostopa s strani centralnih bank

Svet ECB je 17. marca 2011 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, ki ECB nalaga, da spremlja, ali centralne banke spoštujejo prepovedi iz členov 123 in 124 ter povezanih predpisov, odobril poročilo za leto 2010. Dodatne informacije o tej zadevi bodo predstavljene v posebnem razdelku letnega poročila ECB za leto 2010, ki bo objavljeno 19. aprila 2011.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Letno poročilo ECB 2010

Svet ECB je 17. marca 2011 odobril Letno poročilo ECB 2010, ki bo predstavljeno Evropskemu parlamentu in v 21 uradnih jezikih EU 19. aprila 2011 objavljeno na spletni strani ECB.

Tržne operacije

Sprejem bonitetnega orodja Coface za potrebe bonitetnega okvira Eurosistema

Svet ECB je 18. februarja 2011 odobril bonitetno orodje podjetja Coface Serviços Portugal, S.A. za uporabo v bonitetnem okviru Eurosistema. Celoten seznam sistemov, ki jih Eurosistem sprejema za namene bonitetnega okvira, je objavljen na spletni strani ECB.

Eurosistemove operacije refinanciranja s poravnavo do julija 2011

Svet ECB je 3. marca 2011 sprejel več sklepov v zvezi z nestandardnimi ukrepi ECB. Podrobnejše informacije, predvsem o avkcijskih postopkih za operacije refinanciranja Eurosistema do 12. julija 2011, so bile isti dan objavljene v sporočilu za javnost.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Smernica ECB o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)

Svet ECB je 17. marca 2011 sprejel Smernico o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2011/2). Smernica bo objavljena v Uradnem listu EU in na spletni strani ECB.

Finančna stabilnost in nadzor

Stališče Eurosistema o predlogu IASB glede računovodskih pravil za dejavnosti zaščite pred tveganji

Svet ECB je 15. marca 2011 odobril odgovor Eurosistema v javni razpravi Upravnega odbora za mednarodne računovodske standarde (IASB) o njegovih predlogih za izboljšanje obstoječih računovodskih pravil v zvezi z dejavnostmi za zaščito pred tveganji ( hedging). Ko bodo dokončane, bodo nove računovodske zahteve za te dejavnosti, s katerimi naj bi se zmanjšala kompleksnost računovodskih pravil zanje, tako da bi bolje odražala ekonomsko vsebino glavnih strategij za zaščito pred tveganji, vključena v novi računovodski standard za finančne instrumente. Odgovor Eurosistema bo kmalu objavljen na spletni strani ECB.

Poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi za leto 2011

Svet ECB se je 17. marca 2011 seznanil z dejstvom, da bo peto poročilo ECB o finančni integraciji v Evropi (»Financial integration in Europe«) maja 2011 objavljeno na spletni strani ECB. Tokratno poročilo predstavlja stanje finančne integracije v euroobmočju in dejavnosti Eurosistema v zvezi s finančno integracijo. Vsebuje tudi tri posebne članke o naslednjih vprašanjih: upravljanje in reševanje kriz s stališča finančne integracije, zavarovalnice in pokojninski skladi v euroobmočju, in gibanja na obvezniškem trgu euroobmočja v času finančne krize.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembah zakonodaje o dokončnosti poravnave in o dogovorih o finančnem zavarovanju v Litvi

Svet ECB je 24. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance (CON/2011/14).

Mnenje ECB o spremembah zakonodaje o skladu zajamčenih vlog v Romuniji

Svet ECB je 25. februarja 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României (CON/2011/15).

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in nekaterih vidikih zamenjav kreditnega tveganja

Svet ECB je 3. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/17).

Mnenje ECB o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (kodificirano besedilo)

Svet ECB je 4. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/18).

Mnenje ECB o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok v Franciji

Svet ECB je 7. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Banque de France (CON/2011/19).

Mnenje ECB o centralnem registru korporativnih kreditov v Belgiji

Svet ECB je 8. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministrstva za finance (CON/2011/20).

Mnenje ECB o krepitvi španskega finančnega sistema

Svet ECB je 9. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve (CON/2011/21).

Mnenje ECB o priporočilu sklepa Sveta o načinu pogajanj o monetarnem sporazumu s Francosko republiko, ki deluje v imenu francoske čezmorske skupnosti Saint-Barthélemy

Svet ECB je 11. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije (CON/2011/22).

Mnenje ECB o plačilnih storitvah na Poljskem

Svet ECB je 15. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo poljskega ministra za finance (CON/2011/23).

Mnenje ECB o predlogu sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s stabilizacijskim mehanizmom za države članice, katerih valuta je euro

Svet ECB je 17. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta (CON/2011/24).

Statistika

Izboljšanje kakovosti statistike državnih financ

Svet ECB je 17. marca 2011 obravnaval kakovost statistike državnih financ in odobril predloge za nadaljnje izboljšave. Predvsem je podprl skrajšanje roka za poročanje četrtletnih računov države v okviru programa posredovanja podatkov po Evropskem sistemu računov ter za poročanje podatkov, povezanih s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem na t+85 do leta 2014, s ciljem za nadaljnje skrajšanje na t+82 do leta 2017, da bi podprl zbiranje celotnih četrtletnih integriranih računov euroobmočja na ravni t+90.

Upravljanje in vodenje

Letni računovodski izkazi ECB za leto 2010

Svet ECB je 3. marca 2011 odobril revidirane letne računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2010. Izkazi so bili na isti dan objavljeni skupaj z ustreznim sporočilom za javnost. Poslovno poročilo za leto 2010 bo 19. aprila 2011 objavljeno v Letnem poročilu ECB za leto 2010.

Mnenje Sveta ECB o priporočilu Sveta glede imenovanja člana Izvršilnega odbora ECB

Svet ECB je 3. marca 2011 to mnenje sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta (CON/2011/16).

Stiki za medije