Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2011. gada marts

Monetārā politika

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un priviliģētas piekļuves aizliegumam

2011. gada 17. martā Padome apstiprināja pārskatu par 2010. gadu saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro šā līguma 123. un 124. pantā un ar tiem saistītajās regulās noteiktos aizliegumus. Turpmāka informācija pa šo jautājumu tiks sniegta atsevišķā sadaļā ECB 2010. gada pārskatā, ko publicēs 2011. gada 19. aprīlī.

Ārējā komunikācija

ECB 2010. gada pārskats

2011. gada 17. martā Padome apstiprināja ECB 2010. gada pārskatu. Ar gada pārskatu tiks iepazīstināts Eiropas Parlaments un 2011. gada 19. aprīlī to publicēs ECB interneta lapā 21 oficiālajā ES valodā.

Tirgus operācijas

Coface reitinga instrumenta apstiprināšana Eurosistēmas kredītnovērtējumu sistēmas vajadzībām

2011. gada 18. februārī Padome apstiprināja Coface Serviços Portugal, S.A. reitinga instrumentu izmantošanai Eurosistēmas kredītnovērtējumu sistēmā (ECAF). Pilns sistēmu saraksts, ko Eurosistēma apstiprinājusi ECAF vajadzībām, pieejams ECB interneta lapā.

Eurosistēmas refinansēšanas operācijas ar termiņu līdz 2011. gada jūlijam

2011. gada 3. martā Padome pieņēma vairākus lēmumus par ECB nestandarta operatīvajiem pasākumiem. Sīkāka informācija, īpaši par izsoles procedūras norisi Eurosistēmas refinansēšanas operācijās līdz 2011. gada 12. jūlijam, tika sniegta tajā pašā dienā publicētajā paziņojumā presei.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

ECB Pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)

2011. gada 17. martā Padome pieņēma Pamatnostādni, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2011/2). Pamatnostādne tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta lapā.

Finanšu stabilitāte un uzraudzība

Eurosistēmas nostāja par SGSP priekšlikumu attiecībā uz nodrošinājuma darījumu uzskaiti

2011. gada 15. martā Padome apstiprināja Eurosistēmas atbildi uz Starptautiskās Grāmatvedības standartu padomes (SGSP) organizēto sabiedrisko apspriešanu par tās priekšlikumiem attiecībā uz pastāvošo grāmatvedības noteikumu par nodrošinājuma darījumiem uzlabošanu. Kad jaunās nodrošinājuma darījumu uzskaites prasības, kuru mērķis ir samazināt nodrošinājuma darījumu uzskaites noteikumu sarežģītību un labāk atspoguļot galveno nodrošinājuma stratēģiju ekonomisko būtību, būs apstiprinātas, tās kļūs par daļu no jaunajiem grāmatvedības standartiem par finanšu instrumentiem. Eurosistēmas atbilde drīzumā tiks publicēta ECB interneta lapā.

ECB 2011. gada ziņojums Financial integration in Europe ("Finanšu integrācija Eiropā")

2011. gada 17. martā Padome pieņēma zināšanai, ka 2011. gada maijā ECB interneta lapā tiks publicēts ECB ziņojuma Financial integration in Europe 5. izdevums. Šajā ziņojuma izdevumā atspoguļots finanšu integrācijas stāvoklis euro zonā un Eurosistēmas darbības attiecībā uz finanšu integrāciju. Tajā ietverti arī trīs īpaši raksti par šādiem tematiem – krīzes vadība un risinājumi no finanšu integrācijas viedokļa, euro zonas apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi un norises euro zonas obligāciju tirgū finanšu krīzes laikā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem Lietuvā

2011. gada 24. februārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma (CON/2011/14).

ECB atzinums par grozījumiem noguldījumu garantiju fonda normatīvajos aktos Rumānijā

2011. gada 25. februārī Padome pieņēma šo atzinumu pēc Banca Naţională a României lūguma (CON/2011/15).

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īsās pozīcijas pārdošanu un dažiem kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu aspektiem

2011. gada 3. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/17).

ECB atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija)

2011. gada 4. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/18).

ECB atzinums par euro banknošu atkārtotu laišanu apgrozībā Francijā

2011. gada 7. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Banque de France prezidenta lūguma (CON/2011/19).

ECB atzinums par uzņēmumu kredītu centrālo reģistru Beļģijā

2011. gada 8. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique lūguma, kura rīkojās Beļģijas Finanšu ministrijas vārdā (CON/2011/20).

ECB atzinums par Spānijas finanšu sistēmas stiprināšanu

2011. gada 9. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Spānijas valsts sekretāra ekonomikas jautājumos lūguma (CON/2011/21).

ECB atzinums par ieteikumu Padomes lēmumam par kārtību sarunām par monetāru nolīgumu ar Francijas Republiku, kas rīkojas Francijas Senbertelemī aizjūras kopienas vārdā

2011. gada 11. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma (CON/2011/22).

ECB atzinums par maksājumu pakalpojumiem Polijā

2011. gada 15. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Polijas finanšu ministra lūguma (CON/2011/23).

ECB atzinums par Eiropadomes lēmuma projektu, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro

2011. gada 17. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropadomes prezidenta lūguma (CON/2011/24).

Statistika

Valdības finanšu statistikas kvalitātes uzlabojumi

2011. gada 17. martā Padome izskatīja valdības finanšu statistikas kvalitāti un apstiprināja priekšlikumus tās turpmākai uzlabošanai. Padome konkrēti atbalstīja pārskatu sniegšanas termiņu saīsināšanu valdības ceturkšņa kontu datiem Eiropas Kontu sistēmas nosūtīšanas programmas ietvaros un datiem, kas saistīti ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru, līdz 85 dienām (t+85) 2014. gadā, līdz 2017. gadam cenšoties panākt 82 dienu termiņu (t+82), lai veicinātu pilnu euro zonas integrēto kontu ceturkšņa datu apkopošanu 90 dienās (t+90).

Korporatīvā vadība

ECB 2010. gada finanšu pārskati

2011. gada 2. martā Padome apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2010. finanšu gadu. Tajā pašā dienā tika publicēti finanšu pārskati un attiecīgais paziņojums presei. Vadības ziņojums par 2010. gadu tiks publicēti ECB 2010. gada pārskatā 2011. gada 19. aprīlī.

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

2011. gada 3. martā Padome pieņēma šo atzinumu pēc Eiropadomes prezidenta lūguma (CON/2011/16).

Kontaktinformācija presei