Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

24 ноември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 613 305 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 507 417 353
  2.1 Вземания от МВФ 234 112 81
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 305 272
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 167 −333
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 151 187
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 151 187
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 503 172 199
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 335 230
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 495 831 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 6 −31
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 23 910 −838
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 917 624 −4 290
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 715 691 −5 167
  7.2 Други ценни книжа 201 933 877
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 985 0
9 Други активи 380 070 −551
Общо активи 6 995 799 −5 273
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 547 212 −653
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 706 327 −20 399
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 156 977 −5 667
  2.2 Депозитно улеснение 3 549 323 −14 732
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 37 442 −42
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 289 362 9 210
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 210 286 8 291
  5.2 Други задължения 79 076 919
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 233 796 6 728
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 077 −93
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 775 878
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 775 878
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 715 0
10 Други задължения 255 667 −902
11 Сметки за преоценка 604 185 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023