Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

24 Νοεμβρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 613.305 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 507.417 353
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 234.112 81
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 273.305 272
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.167 −333
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.151 187
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.151 187
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 503.172 199
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 7.335 230
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 495.831 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 6 −31
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 23.910 −838
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.917.624 −4.290
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.715.691 −5.167
  7.2 Λοιποί τίτλοι 201.933 877
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.985 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 380.070 −551
Σύνολο ενεργητικού 6.995.799 −5.273
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.547.212 −653
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.706.327 −20.399
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 156.977 −5.667
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.549.323 −14.732
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.442 −42
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 289.362 9.210
  5.1 Γενική κυβέρνηση 210.286 8.291
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 79.076 919
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 233.796 6.728
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 16.077 −93
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.775 878
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.775 878
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.715 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 255.667 −902
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 604.185 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.242 0
Σύνολο παθητικού 6.995.799 −5.273
Annexes
28 November 2023