Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

24 november 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 613.305 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 507.417 353
  2.1 Vorderingen op het IMF 234.112 81
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.305 272
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.167 −333
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.151 187
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.151 187
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 503.172 199
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.335 230
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 495.831 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6 −31
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 23.910 −838
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.917.624 −4.290
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.715.691 −5.167
  7.2 Overige effecten 201.933 877
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.985 0
9 Overige activa 380.070 −551
Totaal activa 6.995.799 −5.273
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.547.212 −653
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.706.327 −20.399
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 156.977 −5.667
  2.2 Depositofaciliteit 3.549.323 −14.732
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.442 −42
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 289.362 9.210
  5.1 Overheid 210.286 8.291
  5.2 Overige verplichtingen 79.076 919
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 233.796 6.728
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.077 −93
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.775 878
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.775 878
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.715 0
10 Overige passiva 255.667 −902
11 Herwaarderingsrekeningen 604.185 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 6.995.799 −5.273
Annexes
28 November 2023