Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

24. novembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 613 305 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 507 417 353
  2.1 Pohľadávky voči MMF 234 112 81
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 305 272
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 167 −333
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 151 187
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 151 187
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 503 172 199
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 335 230
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 495 831 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 6 −31
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 910 −838
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 917 624 −4 290
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 715 691 −5 167
  7.2 Ostatné cenné papiere 201 933 877
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 985 0
9 Ostatné aktíva 380 070 −551
Aktíva spolu 6 995 799 −5 273
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 547 212 −653
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 706 327 −20 399
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 156 977 −5 667
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 549 323 −14 732
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 27 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 442 −42
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 289 362 9 210
  5.1 Verejná správa 210 286 8 291
  5.2 Ostatné záväzky 79 076 919
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 233 796 6 728
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 16 077 −93
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 775 878
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 775 878
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 715 0
10 Ostatné záväzky 255 667 −902
11 Účty precenenia 604 185 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0
Pasíva spolu 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023