Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

24 november 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 613.305 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.417 353
  2.1 Fordringar på IMF 234.112 81
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.305 272
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.167 −333
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.151 187
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.151 187
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 503.172 199
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.335 230
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 495.831 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 6 −31
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.910 −838
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.917.624 −4.290
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.715.691 −5.167
  7.2 Övriga värdepapper 201.933 877
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.985 0
9 Övriga tillgångar 380.070 −551
Summa tillgångar 6.995.799 −5.273
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.547.212 −653
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.706.327 −20.399
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 156.977 −5.667
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.549.323 −14.732
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 37.442 −42
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 289.362 9.210
  5.1 Offentliga sektorn 210.286 8.291
  5.2 Övriga skulder 79.076 919
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 233.796 6.728
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 16.077 −93
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.775 878
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.775 878
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.715 0
10 Övriga skulder 255.667 −902
11 Värderegleringskonton 604.185 0
12 Kapital och reserver 120.242 0
Summa skulder 6.995.799 −5.273
Annexes
28 November 2023