Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

24 listopada 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 613.305 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 507.417 353
  2.1 Należności od MFW 234.112 81
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.305 272
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.167 −333
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.151 187
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.151 187
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 503.172 199
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.335 230
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 495.831 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 6 −31
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.910 −838
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.917.624 −4.290
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.715.691 −5.167
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.933 877
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.985 0
9 Pozostałe aktywa 380.070 −551
Aktywa razem 6.995.799 −5.273
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.547.212 −653
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.706.327 −20.399
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 156.977 −5.667
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.549.323 −14.732
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.442 −42
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 289.362 9.210
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 210.286 8.291
  5.2 Pozostałe zobowiązania 79.076 919
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 233.796 6.728
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 16.077 −93
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.775 878
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.775 878
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.715 0
10 Pozostałe pasywa 255.667 −902
11 Różnice z wyceny 604.185 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 6.995.799 −5.273
Annexes
28 November 2023