Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

24.11.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 613 305 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 417 353
  2.1 SVF debitoru parādi 234 112 81
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 305 272
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 167 −333
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 151 187
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 151 187
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 503 172 199
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 335 230
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 495 831 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6 −31
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 23 910 −838
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 917 624 −4 290
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 715 691 −5 167
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 933 877
8 Valdības parāds euro 20 985 0
9 Pārējie aktīvi 380 070 −551
Kopā aktīvi 6 995 799 −5 273
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 547 212 −653
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 706 327 −20 399
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 156 977 −5 667
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 549 323 −14 732
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 442 −42
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 289 362 9 210
  5.1 Saistības pret valdību 210 286 8 291
  5.2 Pārējās saistības 79 076 919
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 233 796 6 728
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 16 077 −93
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 775 878
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 775 878
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 715 0
10 Pārējās saistības 255 667 −902
11 Pārvērtēšanas konti 604 185 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 6 995 799 −5 273
Annexes
28 November 2023