Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

17 ноември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 613 305 4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 507 064 858
  2.1 Вземания от МВФ 234 031 −225
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 033 1 083
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 500 −40
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 963 −189
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 963 −189
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 502 973 292
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 105 255
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 495 831 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 37 37
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 24 748 −1 076
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 921 914 −245
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 720 859 −843
  7.2 Други ценни книжа 201 056 598
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 985 0
9 Други активи 380 621 2 602
Общо активи 7 001 073 2 207
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 547 864 −2 170
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 726 726 10 919
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 162 644 7 741
  2.2 Депозитно улеснение 3 564 055 3 178
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 37 483 −338
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 280 152 −4 768
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 201 995 −4 146
  5.2 Други задължения 78 157 −622
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 227 068 −1 131
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 170 103
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 898 −265
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 898 −265
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 715 0
10 Други задължения 256 569 −144
11 Сметки за преоценка 604 185 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023