Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

17 november 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 613.305 4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.064 858
  2.1 Fordringar på IMF 234.031 −225
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.033 1.083
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.500 −40
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.963 −189
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.963 −189
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 502.973 292
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.105 255
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 495.831 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 37 37
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.748 −1.076
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.921.914 −245
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.720.859 −843
  7.2 Övriga värdepapper 201.056 598
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.985 0
9 Övriga tillgångar 380.621 2.602
Summa tillgångar 7.001.073 2.207
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.547.864 −2.170
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.726.726 10.919
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 162.644 7.741
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.564.055 3.178
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 27 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 37.483 −338
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 280.152 −4.768
  5.1 Offentliga sektorn 201.995 −4.146
  5.2 Övriga skulder 78.157 −622
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 227.068 −1.131
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 16.170 103
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.898 −265
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.898 −265
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.715 0
10 Övriga skulder 256.569 −144
11 Värderegleringskonton 604.185 0
12 Kapital och reserver 120.242 0
Summa skulder 7.001.073 2.207
Annexes
21 November 2023