Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

17. novembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 613 305 4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 507 064 858
  2.1 Pohľadávky voči MMF 234 031 −225
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 033 1 083
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 500 −40
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 963 −189
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 963 −189
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 502 973 292
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 105 255
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 495 831 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 37 37
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 748 −1 076
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 921 914 −245
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 720 859 −843
  7.2 Ostatné cenné papiere 201 056 598
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 985 0
9 Ostatné aktíva 380 621 2 602
Aktíva spolu 7 001 073 2 207
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 547 864 −2 170
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 726 726 10 919
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 162 644 7 741
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 564 055 3 178
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 27 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 483 −338
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 280 152 −4 768
  5.1 Verejná správa 201 995 −4 146
  5.2 Ostatné záväzky 78 157 −622
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 227 068 −1 131
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 16 170 103
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 898 −265
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 898 −265
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 715 0
10 Ostatné záväzky 256 569 −144
11 Účty precenenia 604 185 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0
Pasíva spolu 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023