Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

17 Νοεμβρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 613.305 4
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 507.064 858
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 234.031 −225
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 273.033 1.083
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.500 −40
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.963 −189
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.963 −189
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 502.973 292
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 7.105 255
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 495.831 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 37 37
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.748 −1.076
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.921.914 −245
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.720.859 −843
  7.2 Λοιποί τίτλοι 201.056 598
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.985 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 380.621 2.602
Σύνολο ενεργητικού 7.001.073 2.207
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.547.864 −2.170
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.726.726 10.919
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 162.644 7.741
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.564.055 3.178
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 27 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.483 −338
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 280.152 −4.768
  5.1 Γενική κυβέρνηση 201.995 −4.146
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 78.157 −622
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 227.068 −1.131
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 16.170 103
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.898 −265
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.898 −265
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.715 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 256.569 −144
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 604.185 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.242 0
Σύνολο παθητικού 7.001.073 2.207
Annexes
21 November 2023