Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

17 november 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 613.305 4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 507.064 858
  2.1 Vorderingen op het IMF 234.031 −225
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.033 1.083
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.500 −40
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.963 −189
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.963 −189
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 502.973 292
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.105 255
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 495.831 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 37 37
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 24.748 −1.076
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.921.914 −245
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.720.859 −843
  7.2 Overige effecten 201.056 598
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.985 0
9 Overige activa 380.621 2.602
Totaal activa 7.001.073 2.207
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.547.864 −2.170
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.726.726 10.919
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 162.644 7.741
  2.2 Depositofaciliteit 3.564.055 3.178
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.483 −338
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 280.152 −4.768
  5.1 Overheid 201.995 −4.146
  5.2 Overige verplichtingen 78.157 −622
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 227.068 −1.131
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.170 103
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.898 −265
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.898 −265
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.715 0
10 Overige passiva 256.569 −144
11 Herwaarderingsrekeningen 604.185 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 7.001.073 2.207
Annexes
21 November 2023