Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

17.11.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 613 305 4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 064 858
  2.1 SVF debitoru parādi 234 031 −225
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 033 1 083
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 500 −40
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 963 −189
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 963 −189
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 502 973 292
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 105 255
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 495 831 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 37 37
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 24 748 −1 076
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 921 914 −245
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 720 859 −843
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 056 598
8 Valdības parāds euro 20 985 0
9 Pārējie aktīvi 380 621 2 602
Kopā aktīvi 7 001 073 2 207
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 547 864 −2 170
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 726 726 10 919
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 162 644 7 741
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 564 055 3 178
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 483 −338
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 280 152 −4 768
  5.1 Saistības pret valdību 201 995 −4 146
  5.2 Pārējās saistības 78 157 −622
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 227 068 −1 131
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 16 170 103
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 898 −265
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 898 −265
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 715 0
10 Pārējās saistības 256 569 −144
11 Pārvērtēšanas konti 604 185 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 7 001 073 2 207
Annexes
21 November 2023