Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

17 listopada 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 613.305 4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 507.064 858
  2.1 Należności od MFW 234.031 −225
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.033 1.083
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.500 −40
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.963 −189
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.963 −189
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 502.973 292
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.105 255
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 495.831 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 37 37
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.748 −1.076
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.921.914 −245
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.720.859 −843
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.056 598
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.985 0
9 Pozostałe aktywa 380.621 2.602
Aktywa razem 7.001.073 2.207
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.547.864 −2.170
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.726.726 10.919
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 162.644 7.741
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.564.055 3.178
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 27 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.483 −338
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 280.152 −4.768
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 201.995 −4.146
  5.2 Pozostałe zobowiązania 78.157 −622
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 227.068 −1.131
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 16.170 103
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.898 −265
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.898 −265
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.715 0
10 Pozostałe pasywa 256.569 −144
11 Różnice z wyceny 604.185 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 7.001.073 2.207
Annexes
21 November 2023