Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

13 октомври 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 613 304 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 504 770 733
  2.1 Вземания от МВФ 234 169 −28
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 270 601 761
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 466 −416
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 632 38
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 632 38
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 505 984 −274
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 498 −299
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 498 456 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 30 25
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 26 903 3 547
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 974 062 −3 555
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 772 883 −4 907
  7.2 Други ценни книжа 201 179 1 352
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 985 0
9 Други активи 381 595 −432
Общо активи 7 056 700 −356
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 554 649 −2 300
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 763 362 7 059
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 161 002 7 807
  2.2 Депозитно улеснение 3 602 332 −747
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 28 −1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 35 616 2 485
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 305 169 16 055
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 224 059 12 609
  5.2 Други задължения 81 110 3 446
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 208 277 −20 027
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 808 338
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 261 53
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 261 53
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 715 0
10 Други задължения 266 417 −4 018
11 Сметки за преоценка 604 185 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023