Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

13 października 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 613.304 3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 504.770 733
  2.1 Należności od MFW 234.169 −28
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 270.601 761
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.466 −416
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.632 38
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.632 38
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 505.984 −274
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.498 −299
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 498.456 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 30 25
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.903 3.547
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.974.062 −3.555
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.772.883 −4.907
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.179 1.352
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.985 0
9 Pozostałe aktywa 381.595 −432
Aktywa razem 7.056.700 −356
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.554.649 −2.300
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.763.362 7.059
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 161.002 7.807
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.602.332 −747
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 28 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.616 2.485
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 305.169 16.055
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 224.059 12.609
  5.2 Pozostałe zobowiązania 81.110 3.446
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 208.277 −20.027
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.808 338
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.261 53
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.261 53
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.715 0
10 Pozostałe pasywa 266.417 −4.018
11 Różnice z wyceny 604.185 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 7.056.700 −356
Annexes
17 October 2023