Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

13 Οκτωβρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 613.304 3
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 504.770 733
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 234.169 −28
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 270.601 761
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.466 −416
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.632 38
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.632 38
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 505.984 −274
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 7.498 −299
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 498.456 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 30 25
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 26.903 3.547
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.974.062 −3.555
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.772.883 −4.907
  7.2 Λοιποί τίτλοι 201.179 1.352
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.985 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 381.595 −432
Σύνολο ενεργητικού 7.056.700 −356
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.554.649 −2.300
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.763.362 7.059
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 161.002 7.807
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.602.332 −747
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 28 −1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.616 2.485
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 305.169 16.055
  5.1 Γενική κυβέρνηση 224.059 12.609
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 81.110 3.446
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 208.277 −20.027
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.808 338
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.261 53
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.261 53
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.715 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 266.417 −4.018
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 604.185 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.242 0
Σύνολο παθητικού 7.056.700 −356
Annexes
17 October 2023