Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

13 oktober 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 613.304 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 504.770 733
  2.1 Vorderingen op het IMF 234.169 −28
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 270.601 761
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.466 −416
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.632 38
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.632 38
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 505.984 −274
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.498 −299
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 498.456 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 30 25
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 26.903 3.547
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.974.062 −3.555
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.772.883 −4.907
  7.2 Overige effecten 201.179 1.352
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.985 0
9 Overige activa 381.595 −432
Totaal activa 7.056.700 −356
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.554.649 −2.300
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.763.362 7.059
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 161.002 7.807
  2.2 Depositofaciliteit 3.602.332 −747
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 28 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 35.616 2.485
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 305.169 16.055
  5.1 Overheid 224.059 12.609
  5.2 Overige verplichtingen 81.110 3.446
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 208.277 −20.027
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.808 338
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.261 53
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.261 53
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.715 0
10 Overige passiva 266.417 −4.018
11 Herwaarderingsrekeningen 604.185 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 7.056.700 −356
Annexes
17 October 2023