Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

13.10.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 613 304 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 504 770 733
  2.1 SVF debitoru parādi 234 169 −28
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 270 601 761
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 466 −416
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 632 38
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 632 38
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 505 984 −274
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 498 −299
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 498 456 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 30 25
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 26 903 3 547
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 974 062 −3 555
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 772 883 −4 907
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 179 1 352
8 Valdības parāds euro 20 985 0
9 Pārējie aktīvi 381 595 −432
Kopā aktīvi 7 056 700 −356
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 554 649 −2 300
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 763 362 7 059
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 161 002 7 807
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 602 332 −747
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 28 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 616 2 485
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 305 169 16 055
  5.1 Saistības pret valdību 224 059 12 609
  5.2 Pārējās saistības 81 110 3 446
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 208 277 −20 027
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 808 338
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 261 53
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 261 53
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 715 0
10 Pārējās saistības 266 417 −4 018
11 Pārvērtēšanas konti 604 185 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 7 056 700 −356
Annexes
17 October 2023