Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

13 oktober 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 613.304 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 504.770 733
  2.1 Fordringar på IMF 234.169 −28
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 270.601 761
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.466 −416
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.632 38
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.632 38
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 505.984 −274
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.498 −299
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 498.456 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 30 25
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.903 3.547
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.974.062 −3.555
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.772.883 −4.907
  7.2 Övriga värdepapper 201.179 1.352
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.985 0
9 Övriga tillgångar 381.595 −432
Summa tillgångar 7.056.700 −356
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.554.649 −2.300
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.763.362 7.059
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 161.002 7.807
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.602.332 −747
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 28 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 35.616 2.485
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 305.169 16.055
  5.1 Offentliga sektorn 224.059 12.609
  5.2 Övriga skulder 81.110 3.446
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 208.277 −20.027
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 14.808 338
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.261 53
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.261 53
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.715 0
10 Övriga skulder 266.417 −4.018
11 Värderegleringskonton 604.185 0
12 Kapital och reserver 120.242 0
Summa skulder 7.056.700 −356
Annexes
17 October 2023