Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

29 септември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Злато и вземания в злато 613 301 1 3 998
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Вземания от МВФ 234 197 −68 2 982
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 268 173 −2 774 4 941
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 416 571 298
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 161 −344 1
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 161 −344 1
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 509 807 −96 116 0
  5.1 Основни операции по рефинансиране 11 351 7 318 0
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 498 456 −103 394 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −40 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 249 1 853 0
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Други ценни книжа 196 595 1 765 −465
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 985 0 12
9 Други активи 378 749 2 481 14 692
Общо активи 7 066 454 −94 001 18 473
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)транзакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
  i) ii)
1 Банкноти в обращение 1 557 552 1 335 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 173 817 11 249 0
  2.2 Депозитно улеснение 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Срочни депозити 0 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 29 −4 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 46 232 7 578 0
4 Емитирани дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 349 953 39 639 4
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 262 092 34 130 4
  5.2 Други задължения 87 861 5 509 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 273 479 40 730 33
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 637 −480 264
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 895 −621 200
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 895 −621 200
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 715 0 2 302
10 Други задължения 275 748 390 8 446
11 Сметки за преоценка 604 185 0 7 225
12 Капитал и резерви 120 242 0 0
Общо пасиви 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023