Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

29. septembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 613 301 1 3 998
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 502 370 −2 843 7 923
  2.1 Pohľadávky voči MMF 234 197 −68 2 982
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 268 173 −2 774 4 941
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 416 571 298
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 161 −344 1
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 161 −344 1
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 509 807 −96 116 0
  5.1 Hlavné refinančné operácie 11 351 7 318 0
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 498 456 −103 394 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −40 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 249 1 853 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Ostatné cenné papiere 196 595 1 765 −465
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 985 0 12
9 Ostatné aktíva 378 749 2 481 14 692
Aktíva spolu 7 066 454 −94 001 18 473
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
  i) ii)
1 Bankovky v obehu 1 557 552 1 335 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 173 817 11 249 0
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 29 −4 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 46 232 7 578 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 349 953 39 639 4
  5.1 Verejná správa 262 092 34 130 4
  5.2 Ostatné záväzky 87 861 5 509 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 273 479 40 730 33
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 637 −480 264
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 895 −621 200
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 895 −621 200
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 715 0 2 302
10 Ostatné záväzky 275 748 390 8 446
11 Účty precenenia 604 185 0 7 225
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0 0
Pasíva spolu 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023