Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

29 september 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 613.301 1 3.998
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 502.370 −2.843 7.923
  2.1 Vorderingen op het IMF 234.197 −68 2.982
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 268.173 −2.774 4.941
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.416 571 298
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.161 −344 1
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.161 −344 1
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 509.807 −96.116 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 11.351 7.318 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 498.456 −103.394 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −40 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 35.249 1.853 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.976.417 396 −8.450
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 4.779.822 −1.369 −7.985
  7.2 Overige waardepapieren 196.595 1.765 −465
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.985 0 12
9 Overige activa 378.749 2.481 14.692
Totaal activa 7.066.454 −94.001 18.473
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.557.552 1.335 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 3.640.817 −182.571 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 173.817 11.249 0
  2.2 Depositofaciliteit 3.466.971 −193.817 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 29 −4 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 46.232 7.578 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 349.953 39.639 4
  5.1 Overheid 262.092 34.130 4
  5.2 Overige verplichtingen 87.861 5.509 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 273.479 40.730 33
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.637 −480 264
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.895 −621 200
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.895 −621 200
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.715 0 2.302
10 Overige passiva 275.748 390 8.446
11 Herwaarderingsrekeningen 604.185 0 7.225
12 Kapitaal en reserves 120.242 0 0
Totaal passiva 7.066.454 −94.001 18.473
Annexes
4 October 2023