Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

29 września 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 613.301 1 3.998
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 502.370 −2.843 7.923
  2.1 Należności od MFW 234.197 −68 2.982
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 268.173 −2.774 4.941
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.416 571 298
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.161 −344 1
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.161 −344 1
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 509.807 −96.116 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 11.351 7.318 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 498.456 −103.394 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −40 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.249 1.853 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.976.417 396 −8.450
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.779.822 −1.369 −7.985
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 196.595 1.765 −465
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.985 0 12
9 Pozostałe aktywa 378.749 2.481 14.692
Aktywa razem 7.066.454 −94.001 18.473
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.557.552 1.335 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.640.817 −182.571 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 173.817 11.249 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.466.971 −193.817 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 29 −4 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 46.232 7.578 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 349.953 39.639 4
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 262.092 34.130 4
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.861 5.509 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 273.479 40.730 33
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.637 −480 264
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.895 −621 200
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.895 −621 200
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.715 0 2.302
10 Pozostałe pasywa 275.748 390 8.446
11 Różnice z wyceny 604.185 0 7.225
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0 0
Pasywa razem 7.066.454 −94.001 18.473
Annexes
4 October 2023