Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

29. september 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 613.301 1 3.998
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 502.370 −2.843 7.923
  2.1 Terjatve do MDS 234.197 −68 2.982
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 268.173 −2.774 4.941
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.416 571 298
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 14.161 −344 1
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.161 −344 1
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 509.807 −96.116 0
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 11.351 7.318 0
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 498.456 −103.394 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −40 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.249 1.853 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.976.417 396 −8.450
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.779.822 −1.369 −7.985
  7.2 Drugi vrednostni papirji 196.595 1.765 −465
8 Javni dolg v eurih 20.985 0 12
9 Druga sredstva 378.749 2.481 14.692
Skupaj sredstva 7.066.454 −94.001 18.473
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
  i) ii)
1 Bankovci v obtoku 1.557.552 1.335 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.640.817 −182.571 0
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 173.817 11.249 0
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.466.971 −193.817 0
  2.3 Vezani depoziti 0 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 29 −4 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 46.232 7.578 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 349.953 39.639 4
  5.1 Sektor država 262.092 34.130 4
  5.2 Druge obveznosti 87.861 5.509 0
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 273.479 40.730 33
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 13.637 −480 264
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.895 −621 200
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.895 −621 200
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 180.715 0 2.302
10 Druge obveznosti 275.748 390 8.446
11 Računi prevrednotenja 604.185 0 7.225
12 Kapital in rezerve 120.242 0 0
Skupaj obveznosti 7.066.454 −94.001 18.473
Annexes
4 October 2023