Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

29.09.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 613 301 1 3 998
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 502 370 −2 843 7 923
  2.1 SVF debitoru parādi 234 197 −68 2 982
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 268 173 −2 774 4 941
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 416 571 298
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 161 −344 1
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 161 −344 1
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 509 807 −96 116 0
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 11 351 7 318 0
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 498 456 −103 394 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −40 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 249 1 853 0
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 976 417 396 −8 450
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 779 822 −1 369 −7 985
  7.2 Pārējie vērtspapīri 196 595 1 765 −465
8 Valdības parāds euro 20 985 0 12
9 Pārējie aktīvi 378 749 2 481 14 692
Kopā aktīvi 7 066 454 −94 001 18 473
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
  i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 1 557 552 1 335 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 640 817 −182 571 0
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 173 817 11 249 0
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 466 971 −193 817 0
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 29 −4 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 46 232 7 578 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 349 953 39 639 4
  5.1 Saistības pret valdību 262 092 34 130 4
  5.2 Pārējās saistības 87 861 5 509 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 273 479 40 730 33
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 637 −480 264
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 895 −621 200
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 895 −621 200
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 715 0 2 302
10 Pārējās saistības 275 748 390 8 446
11 Pārvērtēšanas konti 604 185 0 7 225
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0 0
Kopā pasīvi 7 066 454 −94 001 18 473
Annexes
4 October 2023