Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

29 september 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 613.301 1 3.998
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 502.370 −2.843 7.923
  2.1 Fordringar på IMF 234.197 −68 2.982
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 268.173 −2.774 4.941
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.416 571 298
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.161 −344 1
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.161 −344 1
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 509.807 −96.116 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 11.351 7.318 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 498.456 −103.394 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −40 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.249 1.853 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.976.417 396 −8.450
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.779.822 −1.369 −7.985
  7.2 Övriga värdepapper 196.595 1.765 −465
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.985 0 12
9 Övriga tillgångar 378.749 2.481 14.692
Summa tillgångar 7.066.454 −94.001 18.473
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.557.552 1.335 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.640.817 −182.571 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 173.817 11.249 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.466.971 −193.817 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 29 −4 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 46.232 7.578 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 349.953 39.639 4
  5.1 Offentliga sektorn 262.092 34.130 4
  5.2 Övriga skulder 87.861 5.509 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 273.479 40.730 33
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.637 −480 264
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.895 −621 200
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.895 −621 200
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.715 0 2.302
10 Övriga skulder 275.748 390 8.446
11 Värderegleringskonton 604.185 0 7.225
12 Kapital och reserver 120.242 0 0
Summa skulder 7.066.454 −94.001 18.473
Annexes
4 October 2023