Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

29 Σεπτεμβρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 613.301 1 3.998
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 502.370 −2.843 7.923
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 234.197 −68 2.982
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 268.173 −2.774 4.941
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 15.416 571 298
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.161 −344 1
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.161 −344 1
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 509.807 −96.116 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 11.351 7.318 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 498.456 −103.394 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −40 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 35.249 1.853 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.976.417 396 −8.450
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.779.822 −1.369 −7.985
  7.2 Λοιποί τίτλοι 196.595 1.765 −465
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.985 0 12
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 378.749 2.481 14.692
Σύνολο ενεργητικού 7.066.454 −94.001 18.473
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.557.552 1.335 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.640.817 −182.571 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 173.817 11.249 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.466.971 −193.817 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 29 −4 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 46.232 7.578 0
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 349.953 39.639 4
  5.1 Γενική κυβέρνηση 262.092 34.130 4
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 87.861 5.509 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 273.479 40.730 33
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.637 −480 264
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.895 −621 200
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.895 −621 200
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 180.715 0 2.302
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 275.748 390 8.446
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 604.185 0 7.225
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.242 0 0
Σύνολο παθητικού 7.066.454 −94.001 18.473
Annexes
4 October 2023