Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

22 септември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 302 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 497 289 128
  2.1 Вземания от МВФ 231 283 3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 006 126
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 547 −187
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 504 307
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 504 307
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 605 923 63
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 033 67
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 601 850 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 40 −4
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 33 396 6 208
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 984 471 −1 637
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 789 176 −4 034
  7.2 Други ценни книжа 195 295 2 397
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 361 577 1 364
Общо активи 7 141 982 6 248
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 556 217 −2 531
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 823 388 10 172
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 162 568 −60 724
  2.2 Депозитно улеснение 3 660 788 70 895
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 38 654 4 933
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 310 310 −5 794
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 227 958 −4 092
  5.2 Други задължения 82 352 −1 702
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 232 716 −1 515
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 853 48
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 317 779
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 317 779
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 266 912 155
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023