Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

22.09.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 609 302 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 497 289 128
  2.1 SVF debitoru parādi 231 283 3
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 006 126
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 547 −187
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14 504 307
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14 504 307
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 605 923 63
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 033 67
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 601 850 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 40 −4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 396 6 208
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 984 471 −1 637
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 789 176 −4 034
  7.2 Pārējie vērtspapīri 195 295 2 397
8 Valdības parāds euro 20 973 0
9 Pārējie aktīvi 361 577 1 364
Kopā aktīvi 7 141 982 6 248
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 556 217 −2 531
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 823 388 10 172
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 162 568 −60 724
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 660 788 70 895
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 38 654 4 933
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 310 310 −5 794
  5.1 Saistības pret valdību 227 958 −4 092
  5.2 Pārējās saistības 82 352 −1 702
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 232 716 −1 515
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 853 48
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 317 779
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 317 779
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 413 0
10 Pārējās saistības 266 912 155
11 Pārvērtēšanas konti 596 961 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023