Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

22 september 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 609.302 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 497.289 128
  2.1 Fordringar på IMF 231.283 3
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.006 126
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 14.547 −187
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.504 307
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.504 307
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 605.923 63
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.033 67
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 601.850 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 40 −4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.396 6.208
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.984.471 −1.637
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.789.176 −4.034
  7.2 Övriga värdepapper 195.295 2.397
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.973 0
9 Övriga tillgångar 361.577 1.364
Summa tillgångar 7.141.982 6.248
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.556.217 −2.531
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.823.388 10.172
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 162.568 −60.724
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.660.788 70.895
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 38.654 4.933
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 310.310 −5.794
  5.1 Offentliga sektorn 227.958 −4.092
  5.2 Övriga skulder 82.352 −1.702
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 232.716 −1.515
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.853 48
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.317 779
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.317 779
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.413 0
10 Övriga skulder 266.912 155
11 Värderegleringskonton 596.961 0
12 Kapital och reserver 120.242 0
Summa skulder 7.141.982 6.248
Annexes
26 September 2023