Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

22. septembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 609 302 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 497 289 128
  2.1 Pohľadávky voči MMF 231 283 3
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 006 126
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 547 −187
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 504 307
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 14 504 307
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 605 923 63
  5.1 Hlavné refinančné operácie 4 033 67
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 601 850 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 40 −4
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 396 6 208
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 984 471 −1 637
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 789 176 −4 034
  7.2 Ostatné cenné papiere 195 295 2 397
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 973 0
9 Ostatné aktíva 361 577 1 364
Aktíva spolu 7 141 982 6 248
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 556 217 −2 531
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 823 388 10 172
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 162 568 −60 724
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 660 788 70 895
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 33 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 38 654 4 933
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 310 310 −5 794
  5.1 Verejná správa 227 958 −4 092
  5.2 Ostatné záväzky 82 352 −1 702
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 232 716 −1 515
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 853 48
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 317 779
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 317 779
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 413 0
10 Ostatné záväzky 266 912 155
11 Účty precenenia 596 961 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0
Pasíva spolu 7 141 982 6 248
Annexes
26 September 2023