Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

22 Σεπτεμβρίου 2023
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 609.302 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 497.289 128
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 231.283 3
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 266.006 126
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.547 −187
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.504 307
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.504 307
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 605.923 63
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 4.033 67
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 601.850 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 40 −4
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.396 6.208
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.984.471 −1.637
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.789.176 −4.034
  7.2 Λοιποί τίτλοι 195.295 2.397
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.973 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 361.577 1.364
Σύνολο ενεργητικού 7.141.982 6.248
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.556.217 −2.531
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.823.388 10.172
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 162.568 −60.724
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.660.788 70.895
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 33 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 38.654 4.933
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 310.310 −5.794
  5.1 Γενική κυβέρνηση 227.958 −4.092
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 82.352 −1.702
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 232.716 −1.515
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 13.853 48
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.317 779
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.317 779
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.413 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 266.912 155
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 596.961 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 120.242 0
Σύνολο παθητικού 7.141.982 6.248
Annexes
26 September 2023