Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

22 september 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.302 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 497.289 128
  2.1 Vorderingen op het IMF 231.283 3
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.006 126
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.547 −187
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.504 307
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.504 307
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 605.923 63
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.033 67
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 601.850 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 40 −4
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 33.396 6.208
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.984.471 −1.637
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.789.176 −4.034
  7.2 Overige effecten 195.295 2.397
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 361.577 1.364
Totaal activa 7.141.982 6.248
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.556.217 −2.531
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.823.388 10.172
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 162.568 −60.724
  2.2 Depositofaciliteit 3.660.788 70.895
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 38.654 4.933
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 310.310 −5.794
  5.1 Overheid 227.958 −4.092
  5.2 Overige verplichtingen 82.352 −1.702
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 232.716 −1.515
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.853 48
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.317 779
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.317 779
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 266.912 155
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 7.141.982 6.248
Annexes
26 September 2023