Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

22 września 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 609.302 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 497.289 128
  2.1 Należności od MFW 231.283 3
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.006 126
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 14.547 −187
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 14.504 307
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 14.504 307
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 605.923 63
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.033 67
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 601.850 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 40 −4
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.396 6.208
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.984.471 −1.637
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.789.176 −4.034
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 195.295 2.397
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.973 0
9 Pozostałe aktywa 361.577 1.364
Aktywa razem 7.141.982 6.248
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.556.217 −2.531
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.823.388 10.172
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 162.568 −60.724
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.660.788 70.895
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 38.654 4.933
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 310.310 −5.794
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 227.958 −4.092
  5.2 Pozostałe zobowiązania 82.352 −1.702
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 232.716 −1.515
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.853 48
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.317 779
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.317 779
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 178.413 0
10 Pozostałe pasywa 266.912 155
11 Różnice z wyceny 596.961 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 7.141.982 6.248
Annexes
26 September 2023