Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

4 август 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 609 299 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 496 979 −829
  2.1 Вземания от МВФ 229 098 108
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 881 −936
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 021 1 166
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 056 −158
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 056 −158
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 607 816 −3 898
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 367 −3 669
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 600 434 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 15 −229
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 560 1 697
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 011 722 −15 451
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 822 370 −14 969
  7.2 Други ценни книжа 189 353 −482
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 973 0
9 Други активи 354 134 −7 264
Общо активи 7 164 560 −24 736
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 569 401 407
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 818 364 48 158
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 168 036 −17 074
  2.2 Депозитно улеснение 3 650 302 65 233
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 30 874 −1 937
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 305 919 −64 554
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 219 004 −62 564
  5.2 Други задължения 86 915 −1 991
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 253 497 −2 418
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 718 −80
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 823 −574
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 823 −574
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 413 0
10 Други задължения 273 351 −3 739
11 Сметки за преоценка 596 961 0
12 Капитал и резерви 120 241 0
Общо пасиви 7 164 560 −24 736
Annexes
8 August 2023