Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

4 augustus 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 609.299 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 496.979 −829
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.098 108
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.881 −936
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.021 1.166
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.056 −158
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 14.056 −158
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 607.816 −3.898
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.367 −3.669
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 600.434 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 15 −229
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.560 1.697
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.011.722 −15.451
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.822.370 −14.969
  7.2 Overige effecten 189.353 −482
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.973 0
9 Overige activa 354.134 −7.264
Totaal activa 7.164.560 −24.736
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.569.401 407
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.818.364 48.158
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 168.036 −17.074
  2.2 Depositofaciliteit 3.650.302 65.233
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 26 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.874 −1.937
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 305.919 −64.554
  5.1 Overheid 219.004 −62.564
  5.2 Overige verplichtingen 86.915 −1.991
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 253.497 −2.418
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.718 −80
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.823 −574
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.823 −574
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.413 0
10 Overige passiva 273.351 −3.739
11 Herwaarderingsrekeningen 596.961 0
12 Kapitaal en reserves 120.241 0
Totaal passiva 7.164.560 −24.736
Annexes
8 August 2023